Házassági vagyonjogi modellek az új Ptk. Családjogi Könyvében

Dátum
Szerzők
Krivács, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a házassági vagyonjogi modellekről fogok írni, amelyet a Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyve szabályoz. Azért választottam ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy ebben a gyorsan fejlődő világban nagyon fontos, hogy miként szabályozzák a házasság válságba kerülése esetén a család vagyonát. Abban látom ennek a témának a részletesebb vizsgálatát, hogy napjainkban majdnem minden a pénz körül forog, nem ritkaság, hogy akár már tizenévesek is saját ingatlannal, gépjárművel, akár vállalati részesedéssel vagy egyéb értékes vagyontárgyakkal rendelkezzenek. Mint ahogy majd azt a történeti visszatekintésben is látni fogjuk a kezdetektől kezdve minden korszakban nagy jelentősége volt a vagyonnak a házasság színterén. Véleményem szerint azért van nagy jelentősége ezen témakör minél pontosabb szabályozásának, hogy a házasság vagy élettársi kapcsolat megbomlása után minél kevésbé keserítse meg a családok életét még a vagyonon való osztozkodás is, fennmaradjon egy hasonló színvonalú egzisztencia, főként, ha gyerekek is áldozatául esnek ennek az igen komoly életminőségbeli változásnak. Dolgozatomban a történeti áttekintés után a házassági vagyonjogban érvényesülő alapelvek jelentőségére mutatok rá. A házassági vagyonjogi szabályozását két nagy területre oszthatjuk fel. A házasulók és a házastársak a törvény értelmében vagyoni viszonyaikat házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik, de ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor a törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn. Ezen témák képezik dolgozatom központi kérdését. Dolgozatom következő nagyobb lélegzetű része a házastársi közös- és különvagyon. Ez akár egy külön szakdolgozatot megtöltő téma is lehetne, annyi féle színes dolog tartozik ebbe a körbe, ezért csak szemezgetem a témán belül a számomra fontosabbak közül a törvényi szabályozást követve. Ezt követően ezen vagyontárgyak használatának és kezelésének szabályozását foglalom össze, valamint az ezek feletti rendelkezés alakulását. A következő szerkezeti egység a vagyonközösség megszűnésének három módja, amelyet rendszerint a házassági közös vagyon megosztása követ. A dolgozatom másik jelentős fejezete a házassági vagyonjogi szerződés. A törvény diszpozitív szabályokkal nagy szabadságot enged ezen szerződés kapcsán a felek autonómiája, egyenjogúsága miatt. Én ezt a szabályozást tartom a legreálisabbnak, mivel a felek önként kötnek házasságot, minden házasságban eltérőek a vagyoni viszonyok és a válási statisztikákra gondolva egy anyagi biztonságot jelent, hogy egy élet munkájának gyümölcse, ha más nem legalább részben biztonságban van. Ezen fejezeten belül alternatív vagyonjogi rendszerként kerül szabályozásra a közszerzeményi- valamint a vagyonelkülönítési rendszer keretszabályai.Dolgozatomban részletesen foglalkozom ezen rendszereknek a törvényes vagyonjogi rendszerhez való viszonyával. A dolgozatom befejező momentuma a házastársi közös lakás sorsának alakulása. Egy család életében az otthon foglalja el a legfontosabb helyet megelőzve minden más vagyontárgyat, ezért tartom fontosnak ezen téma részletesebb kifejtését.
Leírás
Kulcsszavak
házassági vagyonjogi modellek
Forrás