A fogyasztóvédelem kettős irányultsága a magyar szabályozás tükrében

Dátum
Szerzők
Balla, Lajos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom bevezetésében azt a feladatot tűztem ki célul, hogy néhány problémát bemutassak a fogyasztók és a versenytársakkal kapcsolatos jogi szabályozás tükrében. Az volt a feltevésem, hogy a fogyasztókat, a fogyasztói magatartást meghatározó szabályok túlmutatnak a fogyasztók magatartásának irányításán. E szabályok befolyással vannak a piacon megjelenő versenytársak magatartására, illetőleg e magatartások, már mint a fogyasztói és a versenytársi magatartások szoros összefüggésben állnak. Az említettek mellett a bevezetőben azt is megfogalmaztam, hogy nemcsak az említett versenytársi és piaci magatartások állnak egymással szoros kapcsolatban, hanem a jogi szabályozás is szoros kölcsönhatásban jelenik meg. Az említettek tükrében vizsgáltam az intézménytörténeti sajátosságokat, megkíséreltem a magyar versenyjog rövid történeti összefoglalójának vázlatát megrajzolni, illetőleg hasonlóképpen a magyar fogyasztóvédelmi szabályok lényeges elemeire is utalni. E témakörhöz úgy gondolom, szorosan hozzátartozik a fogyasztóvédelem és a versenytársak védelmének büntetőjogi aspektusai a hatályos büntetőjogi szabályok tükrében. Szükségesnek tartottam rövid utalást adni arra, hogyan viselkednek a fogyasztóvédelmi szabályok és hogyan jelennek meg fogyasztóvédelmi kérdések a gazdasági válsággal összefüggésben. Az említettekre jó példa volt a nemzetközi hitelválság magyar aspektusai, amely főként ingatlanválsággal és hitelválsággal kapcsolatosan jelent meg és nem volt mellékes a magyar megoldás bemutatása sem. Végezetül úgy gondolom, hogy e témához hozzátartozott az a kérdéskör, amelyben azt igyekeztem megjeleníteni, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyvben a fogyasztóvédelmi szabályok mellett hogyan jelennek meg versenyjogi szabályok, illetőleg néhány szerződéstípus vonatkozásában azok versenyjogi összefüggéseire is utaltam.
Leírás
Kulcsszavak
versenyjog, fogyasztóvédelmi szabályozás
Forrás