Párválasztás és családalapítás elszegényedett, elszigetelődött társadalmi térben

Absztrakt
A társadalomtudományok már régóta felfedezték, hogy a különböző társadalmi csoportokban eltérő családalapítási stratégiák jellemzőek, így az országos adatok alapján megfigyelhető tendenciák sem egységesen érvényesek. A tartós szegénység és kirekesztődésben élés az emberek élettervezési lehetőségeit is befolyásolja, így a családtervezésre, a különböző párválasztási és családalapítási minták kialakulására, elterjedésére és fennmaradására is hatással van. A doktori kutatás egy kelet-magyarországi zárt közösséget alkotó, homogén összetételű népességgel rendelkező hátrányos helyzetű zsákfaluban vizsgálta meg a fiatalok életkezdési, párválasztási és családalapítási döntéseit befolyásoló tényezőket, illetve ezzel összefüggésben azokat a mechanizmusokat, amelyek hozzájárulnak a szegénység továbbörökítéséhez. Az értekezés célja bemutatni egy elszegényedett rurális társadalmi térben a fiatalok családdal, párkapcsolat-alakulással összefüggő beállítódásait, értékrendjét, családtervezési és élettervezési lehetőségeit, párkapcsolati és együttélési mintáit, kialakulásuk okait, továbbá azt, hogy ezekkel kapcsolatosan milyen szabályok és elvárások vonatkoznak a nőkre és a férfiakra. A vizsgálat során félig strukturált interjúk készültek 2015 és 2017 között. A kutatás során azokat a településen állandó lakóhellyel rendelkező fiatal férfiakat és nőket kerestük, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, már nem folytatnak nappali tagozatos tanulmányokat, ugyanakkor a munka világából is tartósan kiszorulnak. A korai iskolaelhagyás, a munkajövedelem hiánya, az elhelyezkedési esélyek alacsony szintje szinte az egész fiatal korosztályra jellemző a településen, amely a mindennapi életükre és a jövőképükre is erőteljes hatást gyakorol. Ebben az elzáródó, elszegényedett társadalmi térben a fiatalok döntéseire más tényezők lesznek hatással, ami magyarázatot ad a jelenkori magyar társadalomtól eltérő párválasztási és családalapítási minták elterjedésére. Social sciences have long discovered that there are different family-setting strategies in different social groups, so the trends observed on the basis of national data are not uniform. Persistent poverty and exclusion also affect people's life-planning potential, thus affecting family planning, the development, spreading and survival of different patterns of partner choice and family formation. This doctoral research examined the factors influencing young people's decisions on life start, partner choice and family start in a disadvantaged sack village with a homogeneous population and closed community in East Hungary, and, in this context, the mechanisms that contribute to the transmission of poverty. The aim of this dissertation is to present, in an impoverished rural society, young people's attitudes and their value-system concerning family and cohabitation, their family planning and life-planning possibilities, the patterns of their relationships and cohabitation, the reasons for the development of these, and also, what rules and expectations apply to women and men in relation to these. In the course of the study, semi-structured interviews were prepared between 2015 and 2017. In the course of the research, we tried to find young men and women resident in the settlement who have at most primary education, are not doing full-time studies, and are permanently excluded from the open labour market. Our interviewees are not present in the open labour market either, and most of them do not have any work experience apart from public employment. Early school leaving, lack of labour income and low levels of job placement are typical of the entire young generation in the settlement, which also has a strong impact on their daily lives and their vision of future. In this closed and impoverished social space, young people's decisions will be influenced by different factors, which will explain the spread of patterns of partner choice and family formation other than those of contemporary Hungarian society.
Leírás
Kulcsszavak
párválasztás, családalapítás, nemi szerepek, elszegényedett falu, területi szegregáció, partner selection, family formation, gender roles, impoverished village, segregation
Forrás