Az egészségszorongás vizsgálata egészségügyi dolgozók körében a személyiségvonások és az élettel való elégedettség tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásunk során arra tettünk kísérletet, hogy feltárjuk az egészségügyben dolgozók körében az egészségszorongás, a személyiségvonások és az élettel való elégedettség összefüggéseit. A hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozása során azt tapasztaltuk, hogy kevés kutatást végeztek e konstruktumok együttes elemzésére egészségügyi dolgozók körében, ezért célként tűztük ki a mostani – magyar nemzetiségű, felnőtt személyek körében végzett – és a korábbi kutatások eredményeinek összevetését. A vizsgálatot egy budapesti magánkórház dolgozói körében végeztük. Az egészségügyi dolgozók körét nem korlátoztuk kizárólag a közvetlenül a betegellátásban dolgozó szakszemélyzetre, hanem kibővítettük az egészségügyben adminisztratív jellegű munkát végzőkkel és egyéb támogató területeken dolgozókkal. Kutatásunk során kérdőíves felmérést alkalmaztunk, melyhez a 100 itemből álló HEXACO Személyiségkérdőívet, a 18 itemes Egészségszorongás Kérdőívet (SHAI), valamint az 5 itemből álló Élettel Való Elégedettség Skála magyar változatát (SWLS-H) használtuk fel. A kérdőívet összesen 183-an töltötték ki online, illetve papír-ceruza teszt formájában. A válaszadók átlagéletkora 45,11 év és 74,3%-uk nő. A résztvevők 49%-a vesz részt közvetlenül a betegellátásban, 26,2%-uk 5 évnél rövidebb, míg 38,3%-uk pedig 20 évnél hosszabb ideje dolgozik az egészségügyben. A korábbi kutatási eredmények alapján hat hipotézist állítottuk fel. Az első négy hipotézis teszteléséhez hierarchikus klaszteranalízist használtunk, Ward módszerrel. A H1 hipotézist amelyben azt vizsgáltuk, hogy azonosítható-e a vizsgálati mintából a magas emocionalitással és alacsony élettel való elégedettséggel rendelkező személyek csoportja, sikerült igazolnunk, a mintából különálló klaszterként azonosítottuk azon személyeket, akik a HEXACO kérdőív Emocionalitás dimenziójában magas átlagpontszámot értek el, viszont az SWLS-H skálán elért pontszámuk alacsony élettel való elégedettségre utal. A H1a hipotézis, miszerint a magas emocionalitással rendelkező, élettel kevésbé elégedett egészségügyi dolgozók egészségszorongása magasabb lenne a többi klaszternél, nem igazolódott, ugyanis a SHAI skálán általuk elért pontszámok átlaga nem különbözik szignifikánsan a magas emocionalitással és magas élettel való elégedettséggel rendelkező személyekétől. A H2 hipotézisben azt vizsgáltuk, hogy a kutatási mintából kiválasztható-e az extravertált, magas élettel való elégedettséggel rendelkező személyek csoportja. Sikerült azonosítanunk önálló klaszterként az extravertált, élettel elégedett személyeket, a hipotézisünk igazolódott. A H2a hipotézisünk megállapítása szerint az extravertált, élettel elégedett egészségügyi dolgozók egészségszorongása alacsony, igazolódott. A H3 hipotézisünk, miszerint a betegellátásban közvetlenül résztvevők esetében az egészségszorongás magasabb, mint közvetlenül a nem betegellátásban dolgozóké, teszteléséhez független mintás t-próbát alkalmaztunk. A hipotézis nem igazolódott, mert az egészségszorongást illetően nem találtunk szignifikáns különbséget a csoportok között. A H4 hipotézisünkben az egészségszorongás és az egészségügyben eltöltött idő közötti kapcsolatot vizsgáltuk Pearson-féle korrelációs együttható segítségével. A hipotézisünk igazolódott, miszerint a két változó közötti korreláció negatív irányú. A kutatást egy adott budapesti magánklinikán végeztük. Mivel nem állt rendelkezésünkre adat a vizsgált populáció életkori és nemek szerinti megoszlásáról, ezért a minta nem tekinthető reprezentatívnak. A vizsgálatot több, különböző egészségügyi intézményre kiterjesztve és nagyobb számú mintán megismételve az eredmények jobban általánosíthatóak lennének a magyar egészségügyi dolgozók teljes körére.

Leírás
Kulcsszavak
egészségszorongás, személyiségtípus, élettel való elégedettség
Forrás