A követő jog alapproblémái és szabályozási kérdései

Absztrakt

Az értekezés a szerzői jog rendkívül vitatott jogintézményét, a követő jogot igyekszik a lehető legkomplexebb módon bemutatni, elemezni. Kutatásom során azt tártam fel, hogy a szerzői jog rendszerétől sokszor idegennek tekintett jogintézmény hogyan tud mégis illeszkedni a szerzői jog dogmatikai keretei közé. Emellett a jogintézmény globális kiteljesedésének, gyakorlati érvényesülésének módjait, bevált vagy éppen fejlesztendő szabályait vizsgáltam. A fejlesztendő területek azonosítását követően javaslatokat tettem a jogintézmény fejlesztésének irányaira. Az első hipotézisem az volt, hogy a követő jog minden ellentmondásos és vitatott körülmény ellenére szükséges jogintézmény, amely alkalmas a műkereskedelem anomáliáinak orvoslására. A második hipotézisem szerint a jogintézmény kellően rugalmas, képes a változó igényekhez alkalmazkodni, miközben megőrzi karakterének eredeti lényegét. A harmadik hipotézisem az volt, hogy a követő jog jelenleg nem kellő hatékonysággal érvényesül, nem ideálisan működik, de egyes elemeinek további változásaival illetve a jogintézmény még teljesebb mértékű globalizálódásával jelentős előrelépést lehet elérni e téren. Az értekezésben a követő jog történeti és dogmatikai aspektusainak tanulmányozása mellett a kultúra-gazdaságtani megközelítés és az összehasonlító szerzői jogi szemlélet is helyet kapott. The dissertation aims to present and analyze a highly controversial legal institution of copyright law, the resale royalty right in the most complex way possible. In my research, I have revealed how this legal institution that is often considered foreign from the copyright law system can still fit into the dogmatic framework of copyright law. In addition, I have examined the ways of the global completion and practical application, the rules proven or to be developed of resale right. After identifying the areas to be developed, I made suggestions for the development of the legal institution. My first hypothesis was that resale right, despite all the controversial and disputed circumstances, is a necessary legal institution capable of remedying anomalies in the art market. My second hypothesis was that this legal institution is flexible enough to be able to adapt to the changing needs while retaining the original features of its character. My third hypothesis was that resale right is not working sufficiently at present, but with further changes in some of its elements and with a more complete globalization of the legal institution, significant progress could be made in this field. In addition to studying the historical and dogmatic aspects of resale right, I have also included a cultural-economic approach and a comparative copyright law approach in the dissertation.

Leírás
Kulcsszavak
szerzői vagyoni jogok, követő jog, szerzői jogi, jogharmonizáció jogkimerülés, engedélyezési jog nélküli díjigény, közös jogkezelés, economic rights of copyright, resale royalty, right harmonisation of copyright law, exhaustion, royalty claim without licensing right collective rights management
Forrás