Unilateral determination of working time in the effective regulations of labor law

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In most cases, law does not differentiate between various people in equal-level positions of a contract; during sales, the State has the same rights and obligations as the contracting private person.  Labor law is a specific field of law where one of the parties that are theoretically on equal level – i.e. the employee – is actually in a somewhat subordinated and obviously more exposed position. In the light of the foregoing, it is especially notable that there are some fields of labor right where the third way applies; parties are not equally positioned in terms of power; however, it is not the employee who gets legal assistance for the equality of opportunities, but the law itself supports their disadvantaged position.  Such situation is called the legal situation of unilateral power, and we aim to study to what extent it is present in Hungarian labor law and how advantageous or disadvantageous this it to the parties.  The field of law where one is likely to detect the traces of unilateral power is the legal regulation related to working time, which, therefore, is the subject of this study, and the definition of working time will hereinafter be looked into from the aspect of the employer’s unilateral right to establish employment. Unilateral power is basically not typical to be enforced in labor law, and therefore, working time-related regulations – that belong to the employer’s own discretion – form an exception in such respect. At the same time, the option of flexible work order provides an exception from the superiority of unilateral power, and therefore it is actually an exception to the exception. Such complex system, however, provides the option to make sure whether the enforcement of unilateral power is constructive in labor law, or it would be more reasonable to apply a more balanced system such as the principle of the employer’s ultima ratio as suggested by Guy Davidov. While noting that according to those described above, flexible work order poses some potential risks, too, in our opinion, it would be more efficient and social to set up a consensus-based system, which would also allow us to satisfy our obligation of European Union legal harmonization. Hungarian legislation, and labor law legislation in particular has numerous tasks to do in order to promote the solution of socio-economic problems, as well as to fulfill our obligations related to legal harmonization; in our opinion, the conclusions above confirm that making working time regulations more liberal is one of the major tasks of legislation.
A jog a legtöbb esetben nem különbözteti meg egy szerződés mellérendelt pozícióiban lévő különböző személyeket – az Állam is azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik egy adásvétel során, mint magánszemély szerződő partnere. A munkajog kifejezetten az a jogterület, ahol az elméletileg teljesen mellérendelt felek közül az egyik – a munkavállaló - a valóságban mindig alárendeltebb és nem kétségesen kiszolgáltatottabb helyzetben van. A fentiek tükrében kifejezetten figyelemre méltó, hogy a munkajogi szabályozásnak mégis vannak olyan területei, ahol éppenséggel a harmadik út érvényesül – nem azonos erőpozícióban vannak a felek, de nem a munkavállaló kap jogszabályi segítséget esélyegyenlőségéhez, hanem handicap helyzetét maga a jog erősíti. Ezt a helyzetet nevezzük az egyoldalú hatalmasság jogi helyzetének és célunk annak megvizsgálása, milyen mértékben van ez jelen a magyar munkajogban és mennyire előnyös vagy hátrányos ez bármelyik oldal számára. Az a jogterület, ahol leginkább felfedezhetjük az egyoldalú hatalmasság nyomait, az a munkaidővel kapcsolatos jogi szabályozás, amely így a jelen tanulmány tárgyát képezi s a továbbiakban a munkaidő fogalmát a munkáltató egyoldalú jogviszony alakítási jogkörének aspektusából vizsgáljuk. A munkajogra alapvetően nem jellemző az egyoldalú hatalmasság érvényesülése, így a munkaidővel kapcsolatos szabályok - amelyek túlnyomórészt a munkáltató diszkrecionális jogkörébe tartoznak – ilyen tekintetben kivételnek számítanak. A kötetlen munkarend lehetősége ugyanakkor a munkaidővel kapcsolatos egyoldalú hatalmasság – fölény alól jelent kivételt, így tulajdonképpen a kivétel kivétele. Ez a bonyolultnak tűnő rendszer mindazonáltal lehetőséget ad arra, hogy meggyőződjünk arról, hogy építő jellegű-e az egyoldalú hatalmasság érvényesülése a munkajogi szabályozásban vagy célszerűbb lenne egy kiegyenlítettebb rendszer alkalmazása, akár a Guy Davidov által javasolt munkáltatói ultima ratio megoldásával. Megjegyezve, hogy a fent is említettek szerint a kötetlen munkarend is rejt magában veszélyeket, álláspontunk szerint hatékonyabb és szociálisabb lenne egy konszenzusos rendszer kialakítása, amellyel nem mellesleg Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettségeinknek is eleget tennénk. Jogalkotásunk s így munkajogi jogalkotásunk előtt számos feladat áll társadalmi – gazdasági problémák megoldásának elősegítése illetve a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése érdekében – a fenti megállapítások álláspontunk szerint alátámasztják, hogy a munkaidő szabályozásának liberálisabbá tétele a jogalkotásunk előtt álló fontos feladatok közé tartozik.
Kulcsszavak
labor law, disadvantaged position, unilateral power, working time, munkajog, hátrányos helyzet, egyoldalú hatalom, munkaidő
Forrás