A jogtanítás története a Debreceni Református Kollégiumban 1742–1895.

Dátum
Szerzők
Magyar, Balázs Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
„Aki a jogot, mint társadalmi jelenséget meg akarja ismerni, annak a jogászokat is ismernie kell” – vélekedik Szabó Béla a Jogászság és a jogászképzés címmel, 2001-ben megjelent tanulmányában. Aki azonban a jogászokat, azon belül is a debreceni jogászokat kívánja megismerni, annak a debreceni jogtanítás történetét feltáró szakirodalom szerint, elsősorban a Debreceni Református Kollégium 18-19. századi oktató-nevelő munkáját kell mélyreható vizsgálat alá vennie. Ám a hazai jogászképzés jelen- és jövőbeli társadalomformáló hatásának térképét egyre határozottabb vonásokkal rajzolják át korunk súlyos politikai, társadalmi és gazdasági krízisei, melyek hatására a magyarországi jogtanítás folyamatos működését biztosító, nagy múltú egyetemek finanszírozása egyre nehezebbé vált. Ezért a hazai jogtanítás hatástörténetét bemutató pályamunkák és szakcikkek alapintenciójának, elsősorban ennek a roppant gazdag szellem- és kultúrtörténeti örökségnek a megőrzésére és továbbadására kell irányulnia. „Tapasztalnunk kell azonban, hogy jogoktatásunk 18-19. század fordulója utáni félszázadának történetében bizony még vannak feltáratlan kérdések […] annak ellenére így van ez, hogy […] egyes jogi iskolák történetét a 19. századra is kiterjedően feldolgozó újabb tanulmányok születtek” – olvasható az Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója címmel megrendezett tudományos szimpózium konferenciakötetében. Mindezek következtében nem kérdőjelezhető meg egy olyan szakdolgozat kimunkálásának létjogosultsága, amely szándéka szerint a debreceni Kollégium falain belüli jogászképzés 1742 és 1895 közötti történetét kívánja feltárni. Mindezt, egyfelől a téma legfontosabb szakirodalmának összehasonlító vizsgálata, másfelől pedig a korabeli egyházi jegyzőkönyvek, folyóiratok és lapok felkutatása segítségével. A szakdolgozat megszületéséért sokaknak tartozom hálával. Elsősorban illesse köszönet témavezetőmet, Dr. habil. P. Szabó Béla tanszékvezető egyetemi tanár urat, aki minden segítséget megadott a téma átfogó, mégis mélyreható vizsgálatához. Ugyanakkor hálával tartozom a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (Dr. habil. Baráth Béla), a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár (Lovász Márta, Németh Irén és Farkas Zsolt), a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának Kézirattára (Kovács Theofil) és a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (Dr. Bánfalviné Csukás Judit, Juha Enikő) munkatársainak is, akik lehetővé tették a korabeli, ritka kéziratok és forrásmunkák felkutatását és vizsgálatát.
Leírás
Kulcsszavak
jogászképzés Debrecenben, jogtanítás
Forrás