Két laboratórium mérési protokolljainak összehasonlítása hemostasis vizsgálatokban

Dátum
Szerzők
Kovácsné Fazekas, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témakörét adta az a jelenség, amikor a betegek és a klinkusok két laboratórium eredményeit hasonlítják össze. Ezekben az esetekben általában eltérő a műszer és a mintavétel ideje körülményei is különbözőek. A szakdolgozat vizsgálati eredményei a reagensek (PI, APTI) érzékenységének mértékét pontosabban megmutatják faktor deficienciára mint a „ Package Insert” ben leírtak. A szakdolgozat vizsgálatai két eltérő p rogresszivitású laboratóriumban készültek. Karcagon a Kátai Gábor Kórház Központi Laboratóriumában és Debrecenbeni Egyetem Klinikai Központjában.A dolgozat során a használt reagensek és mintáink azonosak, melyeket fagyasztottunk a következő mérésekig a t ávolság miatt.A mérések azonos forgalmazó (Werfen Hungary Kft) de eltérő méréstechnikával mérő műszereken történtek ( ACL Elite Pro, TOP 500 ). A vizsgálati mintáink három csoportból álltak. Az első csoportban változó koncentrációban heparin oldattal kezel tük a mintákat in vitro, melyekből PI és APTI vizsgálatokat végeztünk. A második csoportban gyári faktorhiányos plazmákat mértünk össze ”pool” mintákkal különböző koncentrációban, melyekből PI és APTI vizsgálatokat készítettünk. A harmadik csoportban igazo ltan lupus anticoaguláns pozitív mintákból APTI t mértünk. . A KKGKH laboratóriumában egyfajta protrombin (PT2G) és APTI (APTT SP) reagenssel mértünk, ezeket alkalmazzuk a minden napi rutin diagnosztika során. A magasabb progresszivitású (DEKK) laboratóriu mban négy fajta protrombin (PT2G, PTHS+,Read, PT Fib) reagenssel, illetve három féle APTI (APTT SP, APTT SF, APTT SS) reagensekkel végeztük a méréseket. Az in vitro heparinizálás vizsgálatnál a koncentrációváltozást arányosan követték a mért PI és APTI ér tékek minden reagens és műszer esetében. A mérési eredmények alapján kijelenthetjük, hogy az összes általunk vizsgált PI reagens sajnos érzékeny a heparin jelenlétére és már a terápiás tartományban PI megnyúlást mutat. Mindezeknek tudatában kell lennünk, a mikor egy konvencionális heparin terápián lévő betegnél PI megnyúlást tapasztalunk. A faktorhiány okozta deficiencia mérések alapján a rutin diagnosztika számára faktorhiány felismerése szempontjából legalkalmasabbnak a PT Read és az APTT SP tűnik (de a k arcagi sikertelen FIX deficiencia mérések arra hívják fel a figyelmet, hogy műszerek okozta különbségek előfordulhatnak, ezért egy reagens beszerzése előtt az érzékenységet műszer különbségek előfordulhatnak, ezért egy reagens beszerzése előtt az érzékenységet műszer--specifikusan kell tesztelni).specifikusan kell tesztelni). A lupus anticoagulans pozitív minták esetében A lupus anticoagulans pozitív minták esetében jól látszik a kórképre jellemző alvadási idő jól látszik a kórképre jellemző alvadási idő megnyúlás mind a három reagens típusnál. Egy esetben nem érte el a minta eredménye a megnyúlás mind a három reagens típusnál. Egy esetben nem érte el a minta eredménye a szignifikáns értéket, az APTTszignifikáns értéket, az APTT--SF reagenssel. A két laboratóriumban használatos APTTSF reagenssel. A két laboratóriumban használatos APTT--SP SP kíválóan mutatja az eltérést.kíválóan mutatja az eltérést. A két mű A két műszer eredményeit összevetve az ACL Elite Pro minimálisan, de alacsonyabb szer eredményeit összevetve az ACL Elite Pro minimálisan, de alacsonyabb értékeket mért mint a TOP 500.értékeket mért mint a TOP 500. Ennek oka lehet preanalitika (mintákat fagyasztva tároltuk), műszerkondíció (mérési elv, Ennek oka lehet preanalitika (mintákat fagyasztva tároltuk), műszerkondíció (mérési elv, műszerbeállítműszerbeállítás, műszer állapota, kalibrációás, műszer állapota, kalibráció) a TOP 500) a TOP 500--as turbas turbidimetriás elven nagyobb idimetriás elven nagyobb mintavételezéssel mér fejlettebb szoftverrel, mely a zavaró tényezőket kiszűri. Ennek ellenére mintavételezéssel mér fejlettebb szoftverrel, mely a zavaró tényezőket kiszűri. Ennek ellenére a két műszer mérési eredményei nagyrészt egybeesnek és egy irányt mutatnak. a két műszer mérési eredményei nagyrészt egybeesnek és egy irányt mutatnak. A dolgozatból A dolgozatból kiderült, hogy a Werfen Hungary Kft.által forkiderült, hogy a Werfen Hungary Kft.által forgalmazott, a karcagi kórházi laboratóriumban galmazott, a karcagi kórházi laboratóriumban használt kétféle reagens (PT2G, APTThasznált kétféle reagens (PT2G, APTT--SP) megfelelően érzékenyek, a vizsgálati prioritásnak SP) megfelelően érzékenyek, a vizsgálati prioritásnak megfelelnek. Az APTI reagens heparin érzékenysége, faktorhiányok iránti érzékenysége megfelelnek. Az APTI reagens heparin érzékenysége, faktorhiányok iránti érzékenysége (kivéve FIX) és lupus anticoagulans(kivéve FIX) és lupus anticoagulans iránti érzékenysége megfelelő. A PI reagens a FII iránti érzékenysége megfelelő. A PI reagens a FII kivételével jól jelez minden faktor deficienciát, de sajnos a heparin jelenlétére nem kellően kivételével jól jelez minden faktor deficienciát, de sajnos a heparin jelenlétére nem kellően érzéketlen.
Leírás
Kulcsszavak
hemostasis
Forrás