Nyomozás, bizonyítás, ítélet - a büntetőeljárás három pillére kriminalisztikai aspektusból

Dátum
Szerzők
Bodnár, András Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom bevezetésének első bekezdései már körvonalazzák azt az irányt, mely irányba el kívánok indulni. Ezt az utat pedig a következőképp tudom meghatározni: munkám során arra összpontosítok, hogy rávilágítsak, a kriminalisztikának – a nyomozásnak – majd a kriminalisztika szabályainak alkalmazásával megszerzett bizonyítékoknak, így a bizonyítási eljárásnak milyen nagy jelentősége van egy-egy büntetőügyben foganatosított eljárás végkimenetelében, így a bírósági eljárásban. Leegyszerűsítve a kriminalisztika szabályainak betartása, be nem tartása hogyan vezet a büntetőítélet megalapozottságához, meg nem alapozottságához. Ezzel párhuzamosan azzal is foglalkozom, hogy a bizonyítás szakaszában milyen szerepe van a védőügyvédnek, hiszen a bizonyítás során a védő döntései nagyban meghatározzák, hogy határozathirdetéskor milyen ítélet indokait hallhatják az eljárás résztvevői. A dolgozatot úgy konstruálom, hogy elsőként a kriminalisztikát, annak történeti kialakulását, módszereit, eszközeit, valamint szabályait ismertetem. A kriminalisztika és bizonyítás – keresztülívelve a nyomozás folyamán – nagyban befolyásolja az ítélet, illetve annak megalapozottságát. Erre igyekszem rávilágítani a különböző jogeseteken keresztül. Ezután térek rá a bizonyításra, mint a büntetőeljárás egyik legfontosabb szakaszára. Itt is említést szükséges tennem a történeti kialakulásról, a bizonyítékokról, azok felhasználhatósági szabályairól. Egy hosszabb részt szánok annak, hogy ismertessem a különböző bizonyítási cselekményeket, ám kiemeljem ezek közül azokat, melyek feljebb ismertetett témám szempontjából relevanciával bírnak. Azokat, amelyek a kriminalisztikai szabályok, a bizonyítás, továbbá a védelem együttes közrehatásából a történeti tényállás megalapozottságához, és hozzákapcsolódó módon az ítélet meghozatalához vezetnek a büntetőeljárásban. Jogeseteket, bírói ítéleteket, szakértői vélemények részleteit prezentálom, melyek alátámasztják tételemet arról, hogy a három pillér (nyomozás, bizonyítás, ítélet – kriminalisztikai aspektusból) együttes hatása nagyban meghatározza a büntetőeljárás végkifejletét. Annak a gondolatnak a hatását, logikáját, hogy a kriminalisztikának, a kriminalisztika szabályainak alkalmazásának hatalmas jelentősége van a büntető ítélet indokolásában, vagyis az ítélet megalapozottságában, az egész dolgozat során igyekszem fenntartani erre való utalásokkal, ügyek példaként történő prezentálásával. A bírói gyakorlatot bemutató esetek beépítését a dolgozatba úgy képzelem el, ahogyan a dolgozat felépítését. Mindegyik 6 főbb fejezet kriminlisztika – nyomozás, bizonyítás, ítélet) ismertetése végén mutatom be azokat az ügyeket, melyek ezen szakaszokhoz kapcsolódnak valamilyen formában. Nyomatékosítva azt, hogy a kriminalisztika szabályainak mindegyik szakaszban kiemelkedő jelentősége van, ugyanakkor ez csupán az eljárás végén – a határozat meghozatalakor – értékelődik fel csak igazán. Ezen felül a dolgozat végén is feldolgozok még néhány érdekes esetet. Dolgozatomat a végén a leírtak összegzésével fejezem be, melyhez hozzácsatolom saját tapasztalatomat, véleményemet a témával kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
Nyomozás, Bizonyítás, Ítélet, Kriminalisztika
Forrás