Bizalmi vagyonkezelés a magyar polgári jogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A bizalmi vagyonkezelést az új Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.) vezette be szerződéses formában az írott magyar jogba. A jogintézmény szinte előzmények nélküli polgári jogunkban, ezért kérdésként vetődik fel, hogy mennyire képes betagozódni a már meglévő jogintézmények közé, illetve alkalmazkodni a kialakult társadalmi viszonyokhoz, különösen azért, mert egy merőben más jogrendszer intézményén, az angolszász trust mintáján alapszik. A dolgozatban abból indultam ki, hogy a trust egyedi, az angol jog által kialakított jogintézmény, és arra kerestem a választ, hogy mint ilyen, mennyiben illeszthető be egy civiljogi rendszerű, római jogi alapokon nyugvó magánjogi jogrendszerbe, mennyiben tehető az angol trust elfogadhatóvá a common lawtól eltérő kontinentális európai jogi gondolkodás, különösen a magyar jog számára. Dolgozatomban a bizalmi vagyonkezelést átfogóan vizsgáltam, ismertetve, hogy a trustok beillesztése milyen problémákat vet fel az eltérő jogrendszerek vonatkozásában, valamint kitérve arra, hogy külföldön milyen jogi megoldások szolgálnak alapul. Ezt követően a bizalmi vagyonkezelés magyar jogban elfoglalt helyére fektettem a hangsúlyt, e körben vizsgálva azt, hogy milyen indokok húzódtak meg bevezetése mögött, majd részletesen bemutattam a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó hatályos jogi szabályozást.

Leírás
Kulcsszavak
bizalmi vagyonkezelés
Forrás