Prózapreparátum

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban Pálfi György Taxidermia című filmét kísérlem meg Parti Nagy Lajos novelláinak (A fagyott kutya lába és A hullámzó Balaton) adaptációjaként értelmezni. Munkám első részében szakirodalmak segítségével ismertetem a költő-prózaíró novellisztikájának sajátosságait, majd a film értelmezési értelmezési lehetőségei közül hozok néhány példát. Ezt követően azt vizsgálom, hogyan, milyen filmi kifejezőeszközöket alkalmazva fordítja át Pálfi filmnyelvre a két novellát, illetve milyen párhuzamok és különbségek találhatóak a film és a prózai művek között. A dolgozat végén kitérek a filmben található, Parti Nagy más műveire tett utalásokra, lezárásképpen pedig újabb értelmezési lehetőségeket, elemzési szempontokat vetek fel.

Leírás
Kulcsszavak
film, irodalom, adaptáció
Forrás