A mai magyar börtönszleng (1996 2005)

Dátum
2009-01-16T07:36:04Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban, amint arra a címből is lehet következtetni, az 1996 és 2005 között adatolható magyarországi börtönszlenget mutatom be, azt a csoportnyelvet, amelynek az átfogó tanulmányozása hazánkban eddig még nem történt meg. Munkámban büntetés-végrehajtási intézeteink fogvatartottjainak belső, informális nyelvhasználatának általános kérdéseivel foglalkozom, és a mai magyar börtönszleng szó- és kifejezéskészletének szótárba foglalásán túl kísérletet teszek a vizsgált csoportnyelv nyelvi-szociolingvisztikai leírására.

Célkitűzésemet, a magyar börtönszleng átfogó tanulmányozását az indokolta, hogy a kutatás első éveiben olyan mennyiségű és minőségű, a nyelvtudományban eddig még nem tárgyalt adatokra bukkantam, amelyek érdemesnek mutatkoztak arra, hogy egy mélyebb, megtervezett szlengkutatás irányuljon erre a területre.

Elsősorban célom volt a magyar börtöszlenget feltárni, bemutatni keletkezését, funkcióját, működését, a szlenghasználó közösségben betöltött szerepét. Célom volt továbbá rámutatni nyelvi előzményeire, összevetni a már létező bűnözői nyelvi adatbázissal, vagyis a tolvajnyelv elemeivel, egyben definiálni helyét a magyar szlengkutatás területén. Kutatásom során mindvégig azt tartottam szem előtt, hogy hol van az ember a szlengben, így célom volt annak leírása is, mikor, milyen körülmények között motiváltak a vizsgált csoport tagjai szlenghasználatra. Ennek kiderítéséhez a nyelvi adatok feltárásán és rendszerezésén túl, a zárt közeg csoportjainak vizsgálatára is ki kellett terjeszteni a kutatást, megfigyelve a csoportszerveződés lehetőségeit és okait a börtöntársadalomban.

As already the title has suggested, my dissertation presents Hungarian prison slang as attested from 1996 to 2005. This group language has never seen an overall study in Hungary up to now. I deal with general questions of the internal and informal language use of the prisoners of penal institutions in my work and, together with rendering the words and expressions into a dictionary, I attempt at the linguistic and sociolinguistic description of the group language examined.

My objective, the overall study of Hungarian slang, is justified by the data being of such quantity and quality and having never been dealt with in linguistics that seemed worth to be examined by a deeper and planned slang research.

My main objective was to explore Hungarian prison slang, to present its origins, functions and operation as well as its role within slang user communities. My aim also was to show its linguistic predecessors, to compare it to an existing linguistic database of criminals, that is, to the elements of cant, and, together with it, to define its place in the area of Hungarian slang research. During my studies, I always kept man’s role in slang in mind so my objective was the description of the conditions among which the members of a researched group are motivated for slang usage. In order to learn about it, I had to extend my research to the examination of the groups of closed space, observing the possibilities and reasons within prison community.

Leírás
Kulcsszavak
börtönszleng, Prison Slang, csoportnyelv, group language
Forrás