Büntetőjogi alternatívák az élet, testi épség és egészség megsértésének kezelésére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a klasszikus jogos védelem és a jogszabály engedélye több-szempontú, az élet, testi épség és egészség jogi tárgyakat előtérbe helyező vizsgálatával foglalkozik. Célja, hogy átfogó képet adjon e két jogintézményt alapjaiban meghatározó elvekről, alkotmányos értékekről, a jogtudomány egymásnak feszülő álláspontjain keresztül pedig bemutasa azok jellemzőit. Elsőként a jogos védelem komplex szabályozási rendszerének egyikét, a valamennyi fundamentumaként szolgáló klasszikus jogos védelmet helyezi a vizsgálódása középpontjába. Áttekinti a jogos védelem létjogosultságát megalapozó jogpolitikai indokokat, majd a jogforrási hierarchia adta logikai sorrendre támaszkodva részletesen elemzi a jogos védelem és az alaptörvényi rangra emelt önvédelemhez való jog viszonyát. A dolgozat második része hivatott bemutatni a jogszabály engedélyét, mellyel a jogalkotó expressis verbis megteremtette annak lehetőségét, hogy a büntetőjogon kívüli megengedő normák, jogellenességet kizáró okok a büntetőjogban közvetlenül alkalmazhatók legyenek. Elsőként e büntethetőséget kizáró ok elvi-dogmatikai alapját képező elvet , a jogrendszer egységének elvét veszi górcső alá, majd a hangsúlyt a jogintézmény sajátosságaira helyezve, példákon keresztül szemlélteti az engedélyek két típusát és az azokkal szemben támasztott legfőbb követelményeket. A fejezetet egy összehasonlító elemzés zárja, mely a különbségek középpontba állításával vizsgálja a jogos védelem és jogszabály engedélye közötti összefüggéseket.

Leírás
Kulcsszavak
jogos védelem, jogszabály engedélye, testi épség
Forrás