Immuncitokémiai, immunhisztokémiai és morfológiai vizsgálatok alkalmazásával kapott eredmények és azok alkalmazhatósága különböző K+-csatorna-alegységek megoszlásának és potenciális jelentőségének tanulmányozására

Absztrakt

A K+-permeábilis transzmembrán fehérjék (K+-csatornák) fontos szerepet játszanak az ingerlékeny és a nem-ingerlékeny sejtek fizológiás és patológiás működésében egyaránt. Elektrogén funkcióik révén meghatározó jelentőségük van a sejtfelszíni membrán ingerlékenységének és az általa produkált akciós potenciálok időbeliségének szabályozásában, de a legújabb adatok szerint jelentősek lehetnek a sejtek pro- és antiapoptoticus folyamatainak regulációjában is. Ebből következően, a különböző típusú és K+-csatornák jelenlétének és megoszlásának vizsgálata nagy segítséget jelenthet az őket expresszáló struktúrák működésének pontosabb megértéséhez, és az esetlegesen kialakuló patológiás folyamatok értelmezéséhez. A jelen vizsgálatsorozat első részében a hallási információ feldolgozásának első agytörzsi állomásának (nucleus cochlearis) területén elhelyezkedő bushy-neuronok által expresszált feszültségvezérelt (Kv-) K+-csatorna-alegységek típusait és megoszlását vizsgáltuk. A kísérletekre enzimatikusan izolált és „úszószeletekben” elhelyezkedő neuronokon, részben immunokémiai, részben funkcionális vizsgálatok alkalmazásával került sor. A munka keretében megállapítottuk, hogy a bushy-neuronok igen sokféle alegységet (így dendrotoxin érzékeny, késői típusú, inaktiválódó Kv-alegységeket, valamint a TASK-1-csatornát) expresszálják membránjukban, ami részben magyarázhatja a rájuk jellegzetes, igen komplex tüzelési mintázatot. A tranziens áram kialakításában jelentős alegységek jelenlétét specifikus gátlószerek alkalmazásával is megerősítettük. Elvégeztük továbbá a nucleus cochlearis neuronok specifikus jelölését, és olyan morfológiai jegyeket határoztunk meg, amik segítségével egyértelműbben elvégezhető lehet a nucleus cochlearis neuronok pontos azonosítása. Bizonyítottuk továbbá, hogy a Purkinje-szerű sejtek a cerebellumba projiciálnak. Munkánk másik részében egy új fejlesztésű, humán TASK-3-specfikus monoklonális ellenanyag tesztelését és validálását végeztük, immuncito- és hisztokémiai körülmények között egyaránt. Az antitest specificitásán és az optimális reakciókörülmények dokumentálásán túl megállapítottuk, hogy a humán melanoma malignum sejtek intenzív, döntően intracellularis megoszlású TASK-3-immunpozitivitást mutatnak. Melanocytákon végzett kísérletek során azt is igazoltuk, hogy a TASK-3-expresszió nem kizárólag a malignusan transzformált sejtekre jellemző sajátosság, így nem alkalmas a melanocytaer eredetű benignus és malignus folyamatok elkülönítésére.

K+-permeable transmembrane proteins (K+-channels) play important roles in physiological and pathological processes of both excitable and non-excitable cells. As the consequence of their electrogenic functions, they are essential in regulating the excitability of the cell surface membrane and thus they regulate the timing of action potentials. Moreover, based upon the most recent experimental data, they are important in regulating pro- and anti-apoptotic processes, too. It is not surprising, therefore, that the examination of the presence and distribution of the various K+-channel types might significantly contribute to our precise understanding of the functions of structures they are expressed in and to the proper interpretation of certain pathological mechanisms. The very first station of the auditory information processing occurring in the brain stem is the cochlear nucleus. In the first part of the present study, the presence and distribution of various types of voltage-gated K+-channel (Kv) subunits have been studied in the bushy neurones situated in this structure. The experiments were carried out on either enzymatically isolated neurones or free-floating slices by applying immunochemistry and functional investigations. According to our experimental data, bushy neurones express several types of K+ channel subunits (such as dendrotoxin sensitive, delayed rectifier and rapidly inactivating Kv-subunits as well as TASK-1 channels), which can partly account for the extremely complex firing behaviour characteristics of these cells. The presence of transient current producing subunits was confirmed by applying highly specific channel blockers. In addition, we also performed the specific labelling of cochlear nucleus neurones, and we established morphological clues allowing their more reliable identification. Moreover, we demonstrated that Purkinje-like cells of the cochlear nucleus project into the cerebellum. In the second part of this work we tested and validated a novel, human TASK-3 specific monoclonal antibody by employing immunocytochemical and immunohistochemical methods. Besides the documentation of the specificity of the antibody and determining the optimal conditions for the immunochemistry we also showed that human melanoma malignum cells display a strong, mainly intracellularly distributed TASK-3 immunopositivity. The experiments carried out on melanocytes indicated that TASK-3 expression is not only confined to malignantly transformed cells, thus it is not suitable to distinguish between benign and malignant processes of melanocytic origin.

Leírás
Kulcsszavak
K+-csatornák, K+ channels
Forrás