A Magyarországon élő külföldiek és a külföldön élő magyarok élettel való elégedettségét befolyásoló tényezők vizsgálata

Dátum
Szerzők
Adamkó, Erna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban olyan, pszichológiai jellegű tényezőket vizsgálok, amelyek befolyással lehetnek arra, hogy milyen sikerrel küzdenek meg a felmerülő nehézségekkel, és képesek elégedett életet élni azok, akik hosszabb vagy rövidebb időre a szülőhazájuktól távol, egy másik országban telepszenek le. A külföldre költözés számos előnye mellett rengeteg kihívással és nehézséggel is jár, amelyekkel minden érintettnek sikeresen meg kell küzdenie ahhoz, hogy produktív, kiegyensúlyozott és elégedett életet tudjon élni választott, új hazájában. Jelen dolgozatomban a témám feldolgozását a külföldre költözés hatásainak az általános bemutatásával kezdem, melyek között kitérek a pozitívumokra, majd pedig bemutatom, hogy a feldolgozott szakirodalom szerint milyen kihívások és nehézségek ismertek, amelyek a külföldre költözés kapcsán az egyének és a családok életében megjelennek. Ezt követően olyan tényezőket tárgyalok, amelyek a szakirodalom alapján feltehetően hatással lehetnek arra, hogy az egyének milyen sikerességgel küzdenek meg a külföldi élettel kapcsolatosan tapasztalt nehézségekkel. Ezen tényezők a társas jóllét, a Big Five rendszerében értelmezett extraverzió, barátságosság, nyitottság és a neuroticizmus személyiségvonások, a Sötét Triád rendszerében értelmezett macchiavellizmus, szubklinikai nárcizmus és szubklinikai pszichopátia személyiségvonások, valamint a kötődési stílus. Kutatásomban online kérdőívekkel vizsgáltam a Magyarországon élő külföldiek és a külföldön élő magyarok élettel való elégedettsége és a fenti tényezők közötti kapcsolatot. Hipotéziseim szerint egyrészt pozitív kapcsolat feltételezhető az élettel való elégedettség és a társas jóllét, az extraverzió, a barátságosság, és a nyitottság személyiségvonások és a biztonságos kötődési stílus között, másrészt pedig negatív kapcsolat feltételezhető az élettel való elégedettség és a neuroticizmus, a macchiavellizmus, a nárcizmus és a pszichopátia személyiségvonások között. Munkám eredményeként azt találtam, hogy csupán a társas jóllét, és a barátságosság személyiségvonás mutatott szignifikáns pozitív irányú kapcsolatot az élettel való elégedettséggel, így a többi hipotézisem elvetésre került. Ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy csak kis mintával tudtam dolgozni, és pusztán a válaszok számát tekintve a hipotéziseim nagyobb mintán megállhatnak, a jövőben érdemes lenne a kutatást nagyobb mintára kiterjeszteni.
Leírás
Kulcsszavak
külföldi élet, élettel való elégedettség
Forrás