Autizmussal és integrált oktatással kapcsolatos attitűdök vizsgálata tanárszakos hallgatók körében

Dátum
Szerzők
Bagaméri, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásunk fókuszában az autizmus spektrum zavar és az integrált oktatás kérdésköre áll. A Debreceni Egyetem tanárszakos hallgatói körében vizsgáltuk az autizmussal élőkkel szembeni elfogadást és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatásával szembeni nyitottságot, attitűdöket. Célunk, hogy feltárjuk a pedagógushallgatók attitűdjeit, vélekedését az autizmussal élő, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, valamint ép társaikkal való együttnevelésével kapcsolatban. A hallgatókat külön csoportokra osztva vizsgáltuk és hasonlítottuk össze bizonyos szempontok mentén. Feltételeztük, hogy azok a hallgatók, akik rendelkeznek előzetes személyes tapasztalatokkal a kérdéses csoportokhoz tartozó személyekkel, akiknek van sajátos nevelési igényű családtagja vagy rokona, valamint akik nagyobb tájékozottsággal, több ismerettel rendelkeznek az SNI és az autizmus témakörében, azok elfogadóbbak az autizmussal élőkkel szemben és nyitottabbak az integrált oktatásra, mint társaik. Emellett feltételeztük azt is, hogy a saját tudással való nagyobb elégedettség, nagyobb mértékű elfogadással és integrációs nyitottsággal jár együtt. A kutatásban 80 tanárszakos hallgató vett részt különböző évfolyamokról, akik egy online kérdőívcsomagot töltöttek ki, amely tartalmazott demográfiai jellegű, illetve korábbi tapasztalatokra és ismeretekre vonatkozó kérdéseket, a Bogardus-féle társadalmi távolság mérő skálát, egy, a fogyatékkal élő gyerekek integrált oktatásával kapcsolatos attitűdöket mérő kérdőívet, valamint egy, az autizmus spektrum zavarral élő gyerekek integrált oktatásával kapcsolatos attitűdök vizsgálatára irányuló kérdőívet. A nyert adatokat az IBM SPSS Statistics 25 statisztikai program segítségével dolgoztuk fel. Az eredményekről elmondható, hogy kutatási előfeltevéseink részben beigazolódtak, ugyanis azokban a csoportokban, ahol a hallgatók tapasztaltabbak, tájékozottabbak és tudásukkal elégedettebbek az SNI-vel és autizmus spektrum zavarral kapcsolatban, jelentős pozitív irányú attitűdbeli eltérések mutatkoztak az autizmus elfogadottságában és az integrált neveléssel szembeni véleményeikben.
Leírás
Kulcsszavak
autizmus spektrum zavar, sajátos nevelési igény, integrált oktatás, pedagógushallgatói attitűdök
Forrás