A Romániából Békés megyébe áttelepült személyek társadalom-földrajzi vizsgálata, különös tekintettel az értelmiségiekre

Dátum
2009-08-10T11:14:56Z
Szerzők
Szenográdi, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat első részében a migrációs modelleket, elméleteket mutatom be a nemzetközi és a hazai szakirodalom segítségül hívásával. A modellek tükrében megvizsgálom a befogadó és a kibocsátó ország jellegzetességeit. Szintén ezen (II.) fejezet részét képezi a nemzetközi migráció jelenlegi, illetve közelmúltbeli jogi normáinak áttekintése. A III. fejezetben a kutatás során használt módszereket írom le, külön részletezve az adatbázis elemeit és az elemzések folyamán felhasznált eszközöket. A IV. a dolgozat magját képező fejezeten belül kerül sor a Romániából Békés megyébe áttelepültek átfogó társadalom-földrajzi vizsgálatára. Az első részben az Erdély és Békés megye közti migráció 1916 és 1987 közötti szakaszát mutatom be, ezt követően a második részben kerül sor az 1988 utáni nagyobb jelentőséggel bíró szakasz részletes elemzésére. A társadalomföldrajz tényezői szerint megvizsgálom az áttelepültek megoszlását, ahol az egyes faktorok szerint külön kiemelem a diplomásokat. Az áttelepülés utáni változások bemutatására ezt követően kerül sor. A fentieket egészíti ki az áttelepülés egyes tényezői közti összefüggések komplex vizsgálata. A dolgozat végén szó esik az erdélyi bevándorlók helyi társadalomra gyakorolt hatásáról, illetve arról, hogy a Békés megyébe irányuló migráció hogyan jelenik meg a médiában. Összegzésként a disszertáció elején feltett kérdésekre adom meg a választ, kitérek arra, hogy milyen mértékben igazolódtak a kutatással kapcsolatos hipotézisek és részben ezeket szintetizálva összefoglalom a Békés megyét érintő migráció sajátosságait. A dolgozatot angol nyelvű összefoglaló zárja, mely tartalmazza a legfontosabb célkitűzéseket, módszereket, eredményeket és következtetéseket. A disszertáció irodalomjegyzékében a szakirodalom mellett megtalálható a munkám során igénybe vett joganyagok, levéltári források, adatbázisok, statisztikák listája, illetve a Világháló felhasznált oldalai is.
Leírás
Kulcsszavak
értelmiségiek
Forrás