Celluláris XIII-as faktor trombocitákban és makrofág eredetű habos sejtekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A véralvadás XIII-as faktorának A alegysége (FXIII-A), egy potenciális transzglutamináz, mely a plazma mellett bizonyos sejtek citoplazmájában is megtalálható (celluláris FXIII; cFXIII). A trombociták különösen nagy mennyiségben tartalmazzák (az összfehérje tartalom 3%-a). A konvulxin (CVX)+trombin aktiváció hatására az FXIII-A a membrán felszínére kerül. A monociták és az ateroszklerotikus plakkokban is megjelenő makrofágok szintén tartalmaznak FXIII-A-t. Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk az FXIII-A jelenlétét trombociták és trombocita eredetű mikropartikulák felszínén, valamint a makrofág eredetű habos sejtekben kvantitatív és kvalitatív módszerekkel. A CVX+trombin által kiváltott receptor mediálta aktiváció a trombocitáknak és a trombocita eredetű mikropartikulának több mint 60%-ánál eredményezett cFXIII expozíciót. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal ép membrán struktúrájú és CD41a membrán glikoprotein jelölést nem mutató mikropartikulákat identifikáltunk. Mindkét típusú vezikula rendelkezett felszíni FXIII-A-val, ami nagyobb mennyiségben volt jelen a CD41a negatív partikulákon. A RhoA inhibitor, rozin szignifikánsan csökkentette a cFXIII transzlokációt. A nem-receptor mediálta aktiváció kiváltására használt Ca2+-ionofór jelentősen megemelte az intracelluláris Ca2+ koncentrációt, indukálta a foszfatidilszerin transzlokációját a trombociták és a vezikulák felszínére, de cFXIII felületi megjelenését nem tudta kiváltani. Eredményeink alapján elmondható, hogy az intracelluláris Ca2+ koncentráció emelkedése elegendő a foszfatidilszerin transzlokációjához a membrán belső rétegéből, míg a cFXIII trombocita citoplazmából történő felszíni expozíciójához receptor mediálta mechanizmus(ok) is szükségesek. A makrofág eredetű habos sejtek immunfluoreszcens mikroszkópos vizsgálata kimutatta, hogy az FXIII-A jelen van a makrofágok habos sejtekké való átalakulását követően is. ELISA és Western blot technikák segítségével azt találtuk, hogy a transzformáció megnövelte a sejtek cFXIII tartalmát. Ez a változás csak a makrofágokból származó habos sejtekre volt jellemző, a vaszkuláris simaizomsejtek habos sejtekké történő átalakulása nem járt FXIII-A expresszióval. Az FXIII-A nem csak intracellulárisan volt jelen a plakkban, de az extracelluláris kompartmentben is kimutatható volt. Ateroszklerotikus plakkokból készített szöveti metszetek FXIII-A és oxidált LDL kombinált festése azt mutatta, hogy az FXIII-A tartalmú makrofágok a plakkon belül is habos sejtekké alakulhatnak. Az izopeptid kötéseket specifikusan detektáló antitest segítségével, olyan térhálós fehérje szerkezetet tudtunk kimutatni a plakkban, melyek azt jelzik, hogy az FXIII-A aktív formában van jelen. Az FXIII-A tartalmú habos sejtek hozzájárulhatnak a lipid mag kialakulásához és a plakk struktúrájához.

The A subunit of coagulation factor XIII (FXIII-A), a potential transglutaminase, which in addition to plasma, is also found in the cytoplasm of certain cells (cellular FXIII; cFXIII). Platelets represent a huge reservoir of cFXIII (3% of total protein content). As a result of convulxin (CVX)+thrombin activation, FXIII-A becomes translocated to the surface. Monocytes and macrophages present in atherosclerotic plaque, also contain FXIII-A. The aim of our study was to investigate the externalization of FXIII-A on platelets and platelet derived microparticles and evaluate the FXIII-A content of macrophage derived foam cells by quantitative and qualitative methods. Receptor mediated activation by CVX+thrombin exposed cFXIII to the surface of more than 60% of platelets and platelet derived microparticles. Electron microscopy revealed microparticles with preserved membrane structure and microparticles devoid of labeling for membrane glycoprotein CD41a. cFXIII was observed on both types of vesicles but was more abundant in the absence of CD41a. Rhosin, a RhoA inhibitor, significantly decreased cFXIII translocation. Non-receptor mediated activation of platelets by Ca2+-ionophore elevated intracellular Ca2+ concentration, induced the translocation of phosphatidylserine to the surface of platelets and vesicles, but failed to expose cFXIII. The elevation of intracellular Ca2+ concentration is sufficient for the translocation of phosphatidylserine from the internal layer of the membrane, while the translocation of cFXIII from the platelet cytoplasm requires additional receptor mediated mechanism(s). Immunofluorescent studies on macrophage derived foam cells demonstrated that FXIII-A is retained during the transformation of macrophages into foam cells. ELISA and Western blotting techniques revealed that the transformation elevated the intracellular FXIII-A content. This phenomenon seems specific for macrophage derived foam cells, the transformation of vascular smooth muscle cells into foam cells fails to induce the expression of FXIII-A. FXIII-A containing macrophages are abundant in the atherosclerotic plaque and FXIII-A is also present in the extracellular compartment. Cells showing combined staining for FXIII-A and oxidized LDL in tissue sections demonstrated that FXIII-A-containing macrophages within the atherosclerotic plaque are also transformed into foam cells. The protein cross-linking activity of FXIII-A in the plaque was demonstrated using an antibody labeling the iso-peptide bonds. FXIII-A containing foam cells may contribute to the formation of lipid core and the plaque structurization.

Leírás
Kulcsszavak
XIII-as faktor, trombocita aktiváció, mikropartikula, makrofág, habos sejtek, ateroszklerotikus plakk, factor XIII, platelet activation, microparticles, macrophages, foam cells, atherosclerotic plaque
Forrás