A menedékjog szociális tartalma

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A menedékjoggal foglalkozó szakirodalom legnagyobbrészt a menedékjogi eljárással (a státus megállapításával és a menedékkérők körülményeivel) foglalkozik. Ámde az odaítélésen túl, illetve azt követően a jogintézménynek van tartalmi oldala is. Dolgozatomban a menedékjog tartalmi, szociális oldalát mutatom be elméleti kategóriák és jogesetek összehasonlító felhasználásával. Az első fejezetben ismertetem az alapfogalmakat és a főbb nemzetközi jogi normákat, a második fejezetben a magyar alkotmányos és törvényi szabályzást tekintem át, a harmadik fejezetben az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát vizsgálom, a negyedik fejezetben a német alkotmányjogi gyakorlatból három döntést tárgyalok. A dolgozatban rámutatok arra is, hogy vannak alapjogi szempontból aggályos kérdések hazánkban a menekültek ellátásának és integrációjának szabályozásával kapcsolatban. Fő állításom az, hogy a menedékjog tartalmi oldalának szerves része egy személyre szabott minimális szociális gondoskodás. Ennek hiányában olyan léthelyzetek jöhetnek létre, melyek embertelen bánásmódnak vagy általánosabban: az emberi méltóság sérelmének minősülhetnek. A mű végén nyolc lépcsőben foglalom össze a dolgozat lényegét, melyek a következők: 1. A menedékjognak szükségszerűen van tartalmi oldala. 2. Ebben a tartalmi oldalban kiemelt szerepet játszik a szociális dimenzió. 3. A szociális dimenzió akkor tölti be a szerepét, ha nem kerül senki a rendszer következtében embertelen helyzetbe. 4. Mivel a menekültek csoportja per definitionem sérülékeny csoportnak számít, így a részes államoknak fokozottan kell e csoportot segíteniük. 5. Amennyiben ez nem történik meg, vagy nem megfelelően történik meg, nagy eséllyel bizonyos személyek méltósága megsérül. 6. A méltóság sérelme egy szinten túl már kínzásnak és embertelen bánásmódnak számít. 7. Ezért az adott állam felelős, ha jogalkotás útján nem megfelelően teljesítette az Emberi Jogok Európai Egyezményéből és az Európai Unió Alapjogi Chartájából is fakadó kötelezettségét. 8. Magyarország e tekintetben igen nagy veszélynek teszi ki magát, mivel a hatályos jogi szabályozás nem veszi figyelembe a menekültek életének valós rizikóit és az általuk elszenvedett hátrányokat.

Leírás
Kulcsszavak
menedékjog, emberi jogok, szociális jog
Forrás