A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek hazai vizsgálata

Dátum
2014-04-30T12:49:39Z
Szerzők
Szoó, Ilona
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen szakdolgozatom elsődleges célja, a felnőttképzést kiegészítő tevékenységek elméleti hátterének tanulmányozása mellett, a szolgáltatások hazai rendszerének és helyzetének bemutatása, valamint a gyakorlati megvalósulásuk prezentálása felnőttképzési intézmények tevékenységén keresztül. A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek fontos szerepet töltenek be mind a felnőttképzés, mind pedig az egész életen át tartó tanulás területén, illetve nem csupán az egyének tanulási folyamataiban, hanem a munkavállalásukban is. Ennél fogva tehát relevánsnak tartottam ennek a témakörnek az alaposabb megismerését és megismertetését e dolgozatom, illetve az ebben bemutatott kutatásom által. A dolgozatom felépítését tekintve 5 fejezetből épül fel. Az elméleti részben a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeknek az egész életen át tartó tanulás és a felnőttképzés relevánsabb európai uniós és hazai dokumentumokban való megjelenését, alakulástörténetét mutatom be. Ezután felvázolom a szolgáltatások hazai jogszabályi hátterét, és az abban bekövetkezett legújabb változásokat. Majd ezt követően kitérek a felnőttképzési szolgáltatások általános jellemzőire, magyarországi rendszerére és szerepére. A tanulmányom második részében egy általános helyzetkép felvázolására törekszem, illetve a magyarországi szolgáltatásnyújtás jellemzőinek feltárására vállalkozom. Mindezt két oldalról, kétféle kutatási eszköz és módszer segítségével kívánom megvalósítani. Előbb a szolgáltatások számszerűsített adatait tanulmányozom, melynek keretében egyaránt kitérek a nyilvántartott hazai felnőttképzési intézményrendszer megoszlására, illetve a nyilvántartott szolgáltatások számára. A felnőttképzést kiegészítő tevékenységeken belül mind azok országos megoszlására vonatkozóan, mind pedig az Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi régiókra lebontva megnézem a számadatokat. Ezt követően az egyes szolgáltatási típusokat több aspektus alapján is megvizsgálom az említett két régióban. A mennyiségi adatokat követően interjúk segítségével igyekszem mélyebben is megismerkedni, majd pedig a kapott információk alapján tanulmányomban prezentálni a szolgáltatások nyújtásának gyakorlati vonulatát. Egyfelől információkat kívánok gyűjteni ezek módszereiről, célcsoportjáról, és megvalósulásuk menetéről. Másfelől pedig a szolgáltatási rendszerről kialakult kép felvázolására törekszem a felnőttképzésben dolgozó szakemberek megkérdezése révén.
Leírás
Kulcsszavak
felnőttképzés, felnőttképzést kiegészítő tevékenységek, felnőttképzési szolgáltatások
Forrás