Kutassunk együtt – A kutatási gyakorlat és a kutatótáborok szerepe a szociális munka oktatásában

Dátum
Szerzők
Borda, Viktória
Brettner, Zsuzsanna
Mucsi, Georgina
Vojtek, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
Rethinking the relation of theory and practice is in the focus nowadays regarding social studies. Define the ideal rate of practice in study programs is not easy, just as to determine those competencies and knowledge that able to reply to the differing needs of the labor market. The need-to-know basis which defines directly the tools of a practicing social worker is changing steadily by the societal- and economic transformation. Accordingly to this phenomenon, raise awareness relating to the learning process, innovative tools for both informal and formal (extra-)curricular trainings have become important features of education. In this learning environment, students are able to focus on better knowledge, understanding, and traceability of their individual growth.  Moreover, innovative methods create an opportunity to develop values, attitudes, and professionalism. Organizing and implementing research-camps, where students can deepen their knowledge of social research methods, is perfectly fits this approach. We have to see that learning is not an activity we can define precisely, rather something complex, strongly determined by the situation, as different people learn differently, indeed, the same person has different ways to get the knowledge in different situations. This is particularly true for research-camps where the specific learning environment has catalyzing role in transforming procedural knowledge. One advantage of procedural knowledge is that it can involve more senses, such as hands-on experience, practice at solving problems, understanding of the limitations of a specific solution, etc. Camping is an outstanding and effective stage in social learning as well. Experience as usable knowledge in subsequent situations may remain by reflecting on solving problems and experiences. (Gruber & Garabás, 2018) In the practice of the Department of Community and Social Studies (University of Pécs) students participate in research planning and implementing from the setting of targets through data collection and processing till publishing results. Studied phenomenons, processes, and correlations are often the proofs of the complexity of society for those with significantly different socio-economic backgrounds. The community-shaping effect is another crucial aspect in the integration of research-camps into our curriculum. The decreasing number of full-time students and the fact that most of them are employees (self-supporters) affect the quantity and the quality of community activities. Research-camps, besides deepening and exploiting knowledge, create opportunities for collaboration and savoring mutual experiences.
Napjainkban a szociális képzésekben az elméleti és gyakorlati képzés viszonyának újragondolása ismét kiemelt feladatként fogalmazódik meg. Nehéz a képzésekben a gyakorlat ideális mértékét, illetve azokat az ismereteket, kompetenciákat meghatározni, amelyek megfelelően reflektálnak a munkaerőpiac eltérő igényeire. A társadalmi-gazdasági átalakulások következtében folyamatosan változik az az ismerethalmaz, amely közvetlenül meghatározza a szociális munkás eszköztárát a gyakorlati tevékenység során. Ennek következtében a képzés fontos elemévé vált a tanulási folyamat tudatosítása, amelyben az ismeretszerzésre, a tudás követhetőségére összpontosítanak a hallgatók. A gyakorlat alapú tanulás megteremti azt a tanulási környezetet, amelyben, a tudás és az információk megértésére, az értékék, az attitűdök és a professzionalitás fejlesztésére nyílik lehetőség. Ebbe a megközelítésbe jól illeszkedik a kutatótáborok szervezése, ahol a hallgatók többek között kutatásmódszertani ismereteiket mélyíthetik el. Látnunk kell, hogy a tanulás, nem egy egzakt módon definiálható cselekvés, sokkal inkább egy komplex, erősen a szituáció által meghatározott fogalom, hiszen a különböző emberek különböző módon tanulnak, de ugyanaz az ember is más és más módon sajátít el ismereteket különböző helyzetekben. Különösen igaz ez a kutatótáborokra, ahol a speciális tanulási környezet az ismeretek proceduálissá válásának katalizátora is egyben. A táborozás a szociális tanulásban kiemelkedően fontos és hatékony szintér. „A probléma megoldása és az élményre, valamint az új tapasztalásokra való reflexió nyomán marad meg a tapasztalás egy későbbi helyzetben felhasználható tudásként.” (Gruber és Garabás, 2018 pp.74) A hallgatók részeseivé válnak a kutatás tervezésének és kivitelezésének egyaránt, akár a kutatási célok meghatározásától, az adatok felvételén és feldolgozásán keresztül, egészen az eredmények publikálásáig. A tanulmányozott jelenségek, folyamatok, összefüggések gyakran a társadalom komplexitásának megtapasztalható bizonyítékai olyan résztvevők számára, akik a vizsgálttól lényegesen különböző szocioökonómiai környezetből érkeznek. Fontos szempont a kutatótáborok tanmenetbe történő beemelésénél a kutatótáborok közösségformáló szerepe is. A hallgatói létszámok csökkenése és az a tény, hogy mára a nappali tagozaton tanulók jelentős hányada is önfenntartóként, munkaviszonnyal rendelkezik, jelentősen befolyásolja a közösségi aktivitások számát és minőségét. A kutatótáborok a kutatásmódszertani ismeretek bővítésén túl alkalmat teremtenek az együttműködések kialakítására és fejlesztésére, közös élményszerzésre és feldolgozásra.
Kulcsszavak
kutatótábor, kutatás, sajátos tanulási környezet, készségfejlesztés, közösség, research-camp, research, specific learning environment, skills development, community
Forrás