Az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottsága (CPT) működése a Magyarországra vonatkozó jelentései tükrében

Dátum
Szerzők
Bagossy, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmód milyensége egy adott országban a jogállamiság érvényesülését jelezheti, hiszen annak a társadalom minden tagjára, így a fogvatartottakra is ki kell terjednie, akik számára ezért biztosítani kell, hogy emberi méltóságukat tiszteletben tartsák, illetve a jogerős ítélettel nem korlátozott jogaikat továbbra is gyakorolhassák. Winston Churchill ezt a következőképpen fejezte ki: „Egy adott ország civilizáltságának mértékét tévedhetetlenül megmutatja a közösségnek a bűnhöz és a bűnelkövetők kezeléséhez való viszonyulása.” E viszonyulás jelentőségét növeli az is, hogy a megfelelő körülmények között végrehajtott szabadságvesztés-büntetés elősegítheti a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését és részükről a szabad életben történő jogkövető magatartás tanúsítását. Dolgozatomban az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottsága (CPT) működését kívánom bemutatni, amely kifejezetten a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak védelmére, a velük szemben tanúsított kínzás, valamint az embertelen és megalázó bánásmód megelőzésére jött létre. A CPT tevékenységével kapcsolatban elsősorban annak Magyarországon tett látogatásaira és az azokról készült jelentéseire fókuszálok, feltárva ezáltal, hogy a CPT 1994 és 2014 között milyen változásokat tudott elérni a magyar rendőrségi fogdákban és büntetés-végrehajtási intézetekben. A CPT jelentéseiben vázolt problémákra reflektálva említést teszek a büntetés-végrehajtást övező garanciarendszer olyan további elemeiről, mint az ügyészi törvényességi felügyelet megállapításai, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vonatkozó jelentései, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának Magyarországgal szemben hozott ítéletei. Munkám célja annak bemutatása, hogy a CPT javaslataival összhangban hogyan változtak meg a rendőrségi fogdák és a bv. intézetek tárgyi körülményei, a fogvatartottak napirendje, illetve a személyi állomány velük szemben tanúsított magatartása, mindezek mellett pedig annak hangsúlyozása, hogy a személyi szabadság korlátozása, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása minden esetben kizárólag az emberséges bánásmód figyelembe vételével történhet.
Leírás
Kulcsszavak
CPT, kínzás, embertelen bánásmód
Forrás