INFLUENCING FACTORS OF SPORT VOLUNTEERING AMONG EU CITIZENS A SPORTÖNKÉNTESSÉG BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI AZ EU LAKOSAINAK KÖRÉBEN

Dátum
Szerzők
Nagy, Tamás
Paár, Dávid
Laczkó, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
University of Debrecen, Institute of Sport Sciences, 4032. Debrecen, Egyetem tér 1., HUNGARY
Absztrakt
Leírás
If there were a ‘country of volunteers,’ it would be one of the most populous countries in the world, with almost 1 billion people involved in some form of volunteering worldwide. Volunteers play an essential role in the smooth running and operation of sports associations and the performance of the assigned tasks. Our research examines the extent to which they contribute to volunteering along with different socio-demographic variables. For our analysis, we used data from the European Commission in December 2017 in 28 European Member States (28,031 people). We used ten independent factors that may influence participation in volunteering. We examined by chi-square test whether there was a relationship with the performance of sports volunteering for the selected variables. Subsequently, incorporating all these variables into a logistic regression model, we estimated how much it contributes to volunteering. The significance level was p <0.05. Based on the results of the bivariate correlation study, gender, age, life satisfaction, frequency of sports, education, type of residence, and social status, social status significantly influences participation in sports volunteering (p <0.001). Based on a multivariate correlation study, demographic, quality of life, sports, socio-cultural, and socioeconomic variables significantly influence volunteering (p <0.001). Our research has demonstrated that participation in sports volunteering is affected by several factors. Our research did not cover the study of motivational factors of athletes.  
Ha létezne az ’önkéntesek országa’ a világ egyik legnépesebb országa lenne a világon, hiszen közel 1 milliárd ember vesz részt valamilyen önkéntes munkában világszerte. A sportegyesületek zavartalan irányításában, működésében és a rájuk háruló feladatok végrehajtásában nélkülözhetetlen szerepet vállalnak az önkéntesek. Kutatásunk célja különböző szocio-demográfiai változók mentén megvizsgálni, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá az önkénteskedéshez. Elemzésünkhöz az Európai Bizottság által 2017 decemberében Európa 28 tagállamában gyűjtött adatokat használtuk (28 031 fő). 10 olyan független tényezőt vettünk alapul, amely befolyásolhatja az önkénteskedésben való részvételt. Khi-négyzet próbával megvizsgáltuk, hogy a kiválasztott változók esetében található-e kapcsolat az sportönkéntesség végzésével. Ezt követően logisztikus regressziós modellbe is beépítve mindezen változókat, megbecsültük, hogy melyik milyen mértékben járul hozzá az önkéntes tevékenységek vállalásához. A szignifikancia szint p <0,05 volt. A kétváltozós összefüggésvizsgálat eredményei alapján a nem, életkor, élettel való megelégedettség, sportolás gyakorisága, iskolai végzettség, lakóhely típusa, szociális helyzet, szociális státusz szignifikánsan befolyásolja a sportönkéntességben való részvételt (p<0,001). A többváltozós összefüggésvizsgálat alapján a demográfiai, életminőségi, sportolási, szociokulturális és szocioökonümiai változók szignifikánsan befolyásolják az önkéntességet (p<0,001). Kutatásunk igazolta, hogy a sportönkéntességben való részvételt számos tényező befolyásolja. Kutatásunk nem terjedt ki a sportönkéntesek motivációs tényezőinek vizsgálataira.  
Kulcsszavak
sports volunteering, European Union, demographic factors, sociocultural factors, socioeconomic factors, sportönkéntesség, Európai Unió, demográfiai tényezők, szociokultúrális tényezők, szocioökonómiai tényezők
Forrás
Hivatkozás