Többnyelvűségi helyzet és kódváltás a finnországi magyarok körében

Dátum
Szerzők
Konyári, Ibolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája a Finnországban élő magyarok többnyelvűségi helyzetének feltérképezése valamint a kódváltás vizsgálata a finn és magyar nyelv között. A kutatás célja ezen csoport kódváltásainak felmérése és tipizálása, valamint a kiváltó okok feltárása. A vizsgálatban szerepet kap továbbá az asszimiláció és az identitás kérdésének kutatása is. A kutatás első lépése a már meglévő szakirodalom feldolgozása volt, ami az elméleti alapok lefektetését és a fogalmak konceptualizálását volt hivatott elősegíteni. Azonban a kutatás adatainak elemzését követően szükség volt új definíciók létrehozására is. A kutatás helyszíne Helsinki és térsége volt, ahol feltételezésem szerint a legnagyobb számban fordulnak elő finnországi magyarok. A kutatás során többféle módszer is alkalmazásra került, azaz mind kvantitatív, mind kvalitatív eljárások segítették az információk begyűjtését. Hipotézisem szerint több módszer együttes alkalmazása során átfogóbb képet kaphatunk a vizsgált jelenségekről, ugyanakkor könnyebben fedezhetjük fel az összefüggéseket is. A kutatásban első alkalommal meghatározott keretek szerint azon egyének köre, akik minimum 5 éve Finnországban élnek, legalább egyik szülőjük magyar, anyanyelvük magyar és a finn nyelvet is felsőfokon beszélik. Hipotézisem szerint csak az ezekbe a keretekbe illeszkedő adatközlők lehetnek relevánsak, mivel a finn‒magyar kódváltás létrejöttéhez elengedhetetlen a finn nyelv magas szintű ismerete. A vizsgálat résztvevői között voltak első, második és harmadik generációs finnországi magyarok is. Az adatközlők felkeresése internetes csatornákon, főleg Finnországi Magyarok Egyesületének fórumain történt. A kutatás adatainak elemzése során szükség volt a kritériumok bővítésére, amik alapján a válaszadók relevánsnak tekinthetők. Mindent figyelembe véve multidiszciplináris irányból közelítettem a témához, mivel feltételezésem szerint nem csak a nyelvészet, hanem a szocio- és pszicholingvisztika valamint a néprajz segítségével bizonyos jelenségek háttere és kiváltó okai eredményesebben vizsgálhatók.
Leírás
Kulcsszavak
kódváltás, többnyelvűség, kétnyelvűség, finnországi magyarok
Forrás