Broiler csirke tartáshoz kapcsolódó környezeti terhelés értékelése körforgásos szemlélet alapján

Dátum
Szerzők
Kiss, Nikolett Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jelölt feltárta és értékelte egy körforgásos gazdaság (broiler csirke tartás és ahhoz kapcsolódó termelési ágak) környezeti hatásait, illetve meghatározta a környezet szempontjából kritikus pontokat életciklus-értékelés (Life Cycle Assessment, LCA) módszertanát alkalmazva, 11 hatáskategóriát vizsgálatba vonva. Továbbá vizsgálta a broiler csirke tartásból kikerülő, majd komposztált trágya termék (továbbiakban: CPPL (composted and pelletized poultry litter)) alkalmazását tenyészedényes körülmények között. A jelölt az alábbi célokat fogalmazta meg: A broiler csirke tartás környezeti szempontból kritikus pontjainak feltérképezése. A CPPL szerepének értékelése a műtrágyák potenciális alternatívájaként, feltárva, értékelve és összehasonlítva a környezeti hatásokat a CPPL Hosoya komposztáló üzemben történő előállítása és a különböző műtrágyák gyártása során. A termesztéstechnológia kritikus pontjainak feltérképezése a kukorica (Zea mays L.) és az őszi búza (Triticum aestivum L.) esetében, amennyiben a tápanyagutánpótlás CPPL-lel történik, illetve amikor N-, P- és K-műtrágyák különböző kombinációival. Megvizsgálni és értékelni a CPPL-nek a kukorica (Zea mays L.), őszi búza (Triticum aestivum L.) és napraforgó (Helianthus annuus) tesztnövényekre gyakorolt hatását, összehasonlítva az ammónium-nitrát (továbbiakban: AN) műtrágya hatásával tenyészedényes körülmények között. A jelölt az eredményei alapján a következő megállapításokat tette: A broiler csirke előállítása során a környezeti terheléshez leginkább a takarmányozás és az ahhoz kapcsolódó folyamatok járulnak hozzá. A CPPL előállításának környezeti terhelése 1 kg termékre vonatkoztatva 11 hatáskategóriából kilencnél alacsonyabb, mint a műtrágyáké. Ugyanakkor 1 kg hatóanyag (N, P2O5, K2O) gyártására vonatkoztatva a CPPL környezetterhelése nagyobb, mint a monoelemes műtrágyáknak. A CPPL környezeti hatásait tekintve megfelelő tápanyag-utánpótló alternatívát jelenthet komplex NPK tápanyag-visszapótlást feltételezve, ugyanis 11 hatáskategóriából hétnél kisebb volt a CPPL előállításának környezeti terhelése, mint együttesen az NPK műtrágyáké. Komplex NPK tápanyag-visszapótlást feltételezve a CPPL-lel trágyázott kukoricának (11-ből tíz hatáskategóriánál) és őszi búzának (11-ből hét hatáskategória esetén) alacsonyabb a környezeti terhelése. A tenyészedényes kísérletnél tapasztalt eredmények alapján a komplex hatóanyag-tartalmú CPPL alkalmazása pozitív hatást feltételez a kukorica, őszi búza és napraforgó növény biomasszájára a kontrollhoz és az AN műtrágya alkalmazáshoz képest is.
The candidate has identified and assessed the environmental impacts of a circular farm (broiler chicken and related production branches) and determined the environmental critical points using Life Cycle Assessment (LCA) methodology, including 11 impact categories. In addition, the application of composted and pelletized poultry litter (CPPL), was investigated under pot experiment conditions. The candidate had the following goals: Identifying the environmental critical points in broiler chicken production. Evaluate the role of CPPL as a potential alternative to fertilizers by comparing the environmental impacts of producing CPPL and different chemical fertilizers. Mapping the critical points of cultivation technology in the case of maize (Zea mays L.) and winter wheat (Triticum aestivum L.) production when nutrient supplementation is either with CPPL or with different combinations of N, P and K fertilizers. To investigate and evaluate the effect of CPPL on maize (Zea mays L.), winter wheat (Triticum aestivum L.) and sunflower (Helianthus annuus) test crops compared to ammonium nitrate fertilizer under pot experiment conditions. The results led to the following findings: Feeding and related processes are the main contributors to the environmental impact of broiler chicken production. The environmental impact of CPPL production is lower than that of chemical fertilizers at nine out of 11 impact categories per 1 kg of product. However, the environmental impact of CPPL production per 1 kg of active ingredient (N, P2O5, K2O) is higher than that of mono-element fertilizers. In terms of environmental impacts, CPPL can be a suitable nutrient replenishment alternative assuming complex NPK nutrient replenishment. The environmental burden of CPPL production was lower than that of NPK fertilisers combined at seven out of 11 impact categories. Assuming complex NPK nutrient recycling, maize (10 out of 11 impact categories) and winter wheat (7 out of 11 impact categories) fertilized with CPPL had lower environmental pressures. Based on the results observed in the pot experiment, the application of CPPL with complex active ingredient suggests a positive effect on the biomass of maize, winter wheat and sunflower plants compared to both the control and AN fertilizer application.
Leírás
Kulcsszavak
broiler csirke tartás, Hosoya komposztáló üzem, életciklus-értékelés, környezeti terhelés, körforgásos gazdaság, broiler chicken production, Hosoya composting system, Life Cycle Assessment, environmental burden, circular economy
Forrás