Vállalatirányítási modellek a társasági jogban

Dátum
2009-02-24T14:49:00Z
Szerzők
Praszner, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A különböző cégek, vállalatok, társaságok a gazdasági élet mozgatórugóiként a kereskedelmi- társasági jog elsődleges alanyainak körébe tartoznak, hiszen lehetőséget biztosítanak az egyénileg nem vagy csak jelentős nehézségek árán elérhető gazdasági célok megvalósítására. A gazdasági társaságok teljesítő- és versenyképességét- sok egyéb tényező mellett- az irányítás mikéntje határozza meg. A felelős válllaltirányítási rendszerek országonkéntkülönböznek. A vállalatirányítással kapcsolatban két domináns felfogás érvényesül, a monista és a dualista struktúra. A kettő közötti eltérés a felügyelő bizottság szerepén alapul. Az egyszintű irányítás esetén nincs felügyelő bizottság, hanem egy testület látja el az ügyvezetés, valamint az ellenőrzés funkcióját. A FEB tehát beolvad az irányító testületbe. A kétszintű irányítás esetén a felügyelő bizottság egy elkülönült testület, az irányítási hatalommegosztás egyik eszköze. Az angolszász egységes rendszerben a legjelentősebb szerepe az igazgatóságnak van, mivel a tagok kevésbé kívánnak részt venni az irányításban. Egyes igazgatók kizárólag kontroll feladatokat látnak el, ők minden esetbena a board nagyobb részt teszik ki. A felügyelő bizottság felelősségét az határozza meg, hogy a vállalat vezetésében vagy az ellenőrzsében vesz részt. Ha részt vesz az ügyvezetésben, felelőssége az operatív menedzsmentével azonos, azonban, ha a funkciója az ügyvezetés ellenőrzése, akkor a felelőssége is csupán ebben a tekintetben állhat fenn. A 2006. évi Gt. bevezette az egyszintű irányítási rendszer alkalmazásának lehetőségét a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében. A board renszer alternaívája a dualista koncepció mellett mérföldkövet jelenthet a külföldi tőke leőtti piacnyiáts érdekében, habár valós lehetőségeket inkább a tőkeerős óriásavállalatok számára jelenthet. Dolgozatomban a vállalatirányítási struktúrák kialakulására, jellemzőire, előnyeire, hátrányaira, valamint a fontosabb esetekre kívánok rámutatni. Az egyes országok szabályozása mellett az Európai Unióban és Magyarországon érvényesülő szabályokat is bemuatom.
Leírás
Kulcsszavak
vállalatirányítás, corporate governance, felelős vállalatirányítás, board rendszer, monista modell, dualista modell
Forrás