Az eljárások elhúzódása miatti vagyoni elégtétel – egy új nemperes eljárás kihívásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A XX. század második felében a tisztességes eljárás követelménye és annak elválaszthatatlan részeként az észszerű időn belüli eljáráshoz való jog szinte minden országban kiemelten hangsúlyossá vált. Mindazok, akik kapcsolatba kerülnek a bíróságokkal, alappal várhatják el az ügyeik gyors és hatékony elintézését. Ennek érdekében természetesen a feleknek is felelősen kell eljárniuk, de a felelősség elsősorban az ügyeikben eljáró bíróságoké, és azoké a jogszabályoké, amelyek ezt a felelősséget erősítik, az esetleges mulasztásokat számon kérik.

Magyarországon csak a rendszerváltozást követően jelent meg az észszerű időn belüli elbírálás követelménye, de a megvalósított jogszabályi megoldások elégtelenek voltak, nem biztosítottak valódi szankciót az eljárások elhúzódásának megakadályozása céljából. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) számos döntésében hangsúlyozta, hogy a szabályok hiányosak, a sérelmek teljes körű orvoslására nem alkalmasak, nem állnak össze koherens egésszé. Ezen kívánt változtatni a 2022. január 1-jén hatályba lépett, a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. törvény (Pevtv.).

A Pevtv. tudatosan törekedett egy más jogintézményektől (kártérítés, sérelemdíj, kártalanítás) eltérő, a bíróságok felelősségének kiemelésére alkalmas új szankció megalkotására. A vagyoni elégtétel iránti igények hatékony érvényesítésére egy nemperes eljárást hozott létre abból a célból, hogy a per szigorú garanciális szabályainak a részbeni mellőzése által lényegesen gyorsabban születhessen érdemi döntés. Az észszerű időnek, a felelősséget csökkentő levonható időtartamoknak, a vagyoni elégtétel összegének a meghatározását nem bízza a bíróságok mérlegelésére, hanem ezt maga szabályozza. Rendelkezései igyekeznek az EJEB által kialakított szempontokat határozottan érvényesíteni, mind jobban törekedni a sérelmet szenvedett fél megfelelő kompenzálására.

A vagyoni elégtétel iránti nemperes eljárásokban az első jogerős érdemi befejezések csak a dolgozat lezárásának időpontja körül jelentek meg, ezért a gyakorlat részletes értékelésére még nem lehetett vállalkozni. Megfogalmazza azonban a várható kritikus kérdéseket, a jogalkalmazás kihívásait és igyekszik állást foglalni a még hatékonyabb igényérvényesítéshez szükséges jövőbeli változtatásokról.

Leírás
Kulcsszavak
elégtétel, észszerű időtartam, bíróság, felek, elhúzódás
Forrás