Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata

Absztrakt
Doktori értekezésemben arra törekedtem, hogy egy település, Hajdúnánás névanyagának vizsgálatán keresztül általános, elméleti kérdéseket vessek fel, s olyan megállapításokat tegyek, amelyek a mikrotoponímiai rendszer egészére érvényesek. Érintettem egyfelől terminológiai kérdéseket, szóltam a történeti források névhasználati értékéről és az élőnyelvi gyűjtések módszertani problémáiról, bővebben tárgyaltam a névbokrosodás folyamatát, és végezetül két helynévfajtán, a vízneveken és halomneveken végeztem mikrovizsgálatokat. A disszertációban a vizsgált település általam összegyűjtött határnévanyagát is közöltem. This doctoral dissertation aims to raise general theoretical issues and make observations that may hold for the whole of the microtoponimical system through the study of the corpus of field names of a given settlement, Hajdúnánás. First, terminological issues are discussed, then the value of the historical sources is assessed from the point of name usage; next, the method-ological problems of collecting field work are touched upon; this is followed by a detailed study of name clustering; and finally, the results of two microstudies on two name types, wa-ter names and hill names are presented. The dissertation also contains the register of the field names collected in the course of this research.
Leírás
Kulcsszavak
határnevek, field names, helynévhasználat, place name usage, helynévrendszer, place name system
Forrás