Miozin foszfatáz regulátor alegység nukleocitoplazmatikus transzportjának mechanizmusa

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A protein foszfatáz-1 katalitikus alegységből és a miozinhoz is kötődő regulátor alegységből (MYPT1) felépülő miozin foszfatáz holoenzim (MP) a kezdeti feltételezésekkel szemben nem csak a foszfo-miozin, hanem más citoszkeletális, sőt sejtmagi fehérjék defoszforilációját is katalizálja. A MP holoenzimet a MYPT1 regulátor alegység irányítja a szubsztrátmolekulát tartalmazó kompartmenthez, azonban a MYPT1 szubcelluláris eloszlását és sejtmagi transzportját irányító mechanizmusok részletesen nem ismertek. Irodalmi adatok arra utalnak, hogy a MYPT1 nukleocitoplazmatikus transzportja n foszforiláció által szabályozódig. Ezen mechanizmus tanulmányozása céljából olyan modellrendszert kívánunk létrehozni, amelyben a MYPT1 fehérjét illetve annak Nterminális fragmentumát overexpresszáljuk, és a foszfatázgátló CLA kezelés hatására bekövetkező transzlokációt, valamint az azt kísérő foszforilációs változásokat ezen expresszált fehérje segítségével vizsgáljuk. Diplomamunkám célkitűzése az volt, hogy overexpresszáljuk a teljes hosszúságú Flag-MYPT1, valamint a rövidített MYPT11-296-Flag és MYPT11-296-eGFP fehérjéket, és összehasonlítsuk a lokalizációjukat és PP1cδ-val való kölcsönhatásukat kezeletlen és CLAkezelt sejtekben. Eredményeink szerint a Flag-MYPT1 főképp a tsA201 sejtek sejtmagjában lokalizálódik, és a sejtmagon belül pontszerű régiókban koncentrálódik. A MYPT11-296-eGFP is főképp a sejtmagban detektálható, ahol homogén festődést mutat. Immunprecipitációs kísérleteink alapján PP1cδ kimutatható mind a Flag-MYPT1, mind a MYPT11-296-Flag immunkomplexében, és a CLA kezelés nem befolyásolja a katalitikus alegységgel való kölcsönhatást. Sejtfrakciók Western blot analízise alapján a CLA kezelés kismértékben befolyásolja a MYPT11-296-Flag megoszlását a citoszol és sejtmagi frakciók között.

Leírás
Kulcsszavak
Miozin foszfatáz, Protein-foszfatáz 1, MYPT1, Immunfluoreszcencia, Immunprecipitáció, PP1c delta izoforma
Forrás