A munkaidőkeret alkalmazása az atipikus munkaviszonyokban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom célja, hogy - a munkaidőkeret jogintézményének tükrében - vizsgálat alá vegyen olyan atipikus munkaviszonyokat, melyeknek lényegadó sajátossága a munkaidővel kapcsolatos. A kutatás alapvető hipotézisét az atipikus munkaviszonyok szabályozási logikája adta, mely véleményem szerint felvethet figyelemre méltó jogdogmatikai problémákat. Kutatásom elsődleges célja ezen jogdogmatikai problémák feltárása, amelyhez a választott jogintézmények átfogó elemzésével, illetőleg az alkalmazhatóság elméleti és gyakorlati aspektusainak vizsgálatával törekedtem. Az eredmények változóak, de összességében elmondható, hogy az atipikus munkaviszonyok keretei között bármely, az általános szabályok részét képező jogintézmény alkalmazása felvethet jogdogmatikai problémákat, melyek ad absurdum a jelenleg hatályos munka törvénykönyvének koherens jellegét alááshatja. Eredmények:

  1. Az egyszerűsített foglalkoztatásra, vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony esetében a problémát főként a jogintézmény célja, - a sztenderd munkaviszonyhoz képest – rendkívül rövid időtartama, illetőleg a munka törvénykönyvében és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben rögzített egyszerűsített adminisztratív szabályozás vet fel problematikus kérdéseket.
  2. A behívásos munkavégzés esetében elrendelt munkaidőkeret során – az eltérő jogi célokra tekintettel – ezen jogintézmények egymást korlátozva, szükségtelen hátrányt szenvednek az együttes alkalmazáskor. Ezen jogdogmatikai probléma kiemelendő, mivel a jelenleg hatályos munka törvénykönyve rögzít egy, a munkaidőkeretre vonatkozó speciális szabályt a behívásos munkavégzés esetében.
  3. A munkakör megosztás esetében a problémát a kötetlen munkarend jelenti. Munkakör megosztás esetében a munkaidő-beosztás jogát szükségképpen át kell engedni a munkavállalónak. Azonban a két jogintézmény – céljait tekintve – összeegyeztethető.
Leírás
Kulcsszavak
munkajog, atipikus munkaviszonyok, munkaidő
Forrás