Számítógépes gondolkodás fejlesztése nem-tradicionális programozási környezetekben

Dátum
Szerzők
Csapó, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A számítógépes gondolkodás, azon belül is az algoritmizálás, mint alapkészség kiemelt fontossággal bír napjaink információs társadalmában. Munkám során olyan alternatív módszereket vizsgáltam, amelyek alkalmasak ezen készségek hatékonyabb fejlesztésére, szemben a tradicionális felületi megközelítésekkel. Dolgozatomban, a táblázatkezelés témakör oktatására a koncepció alapú, algoritmikus szemléletű Spreadsheet Lego (Sprego) módszertan hatékonyságát vizsgáltam. A mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a Sprego szignifikánsan hatékonyabb a táblázatkezelés oktatására (1. tézis), valamint hosszú távú tudást alakít ki (2. tézis), szemben a felületkezelési módszerekkel. Szövegkezelés témakörben a tanulók dokumentumelemző és hibafelismerő készségeit vizsgáltam és elemeztem. Az eredmények azt mutatják, hogy a tanulók nem tudnak támaszkodni a közoktatásban szerzett szövegkezelői ismereteikre (3. tézis), amely ismételten a felületkezelési megközelítésekre vezethető vissza. Programozás témakörben az esemény-utasítás alapú vizuális programozás tanításának hatékonyságát teszteltem Construct 3 és Scratch környezetekben. A mérési eredményeink, összhangban más korábbi kutatásokkal, igazolják, hogy különféle vizuális programozási nyelvek algoritmus-orientált megközelítéssel oktatva hasonló hatékonysággal fejlesztik a tanulók algoritmizálási készségeit (4. tézis).
Computational thinking skills are considered as the fourth basic skill of the digital era. In my research, I examined alternative methods to teach the aforementioned skills more effectively, compared to traditional surface approaches. In my dissertation I analyzed the effectiveness of the concept based, algorithm-focused Spreadsheet Lego (Sprego) methodology for teaching spreadsheet management. The measurements proved that Sprego is significantly more effective in teaching spreadsheet management (thesis 1) and that it develops long-lasting knowledge (thesis 2) compared to traditional surface approach methods. In the topic of text-management, I examined and analyzed the document analysis and error recognition abilities of students. The results show that students in tertiary education cannot build on their text-management knowledge acquired in secondary education (thesis 3), which is again accounted for the traditional surface approaches. In the topic of programming, I tested the effectiveness of teaching visual programming languages using the Construct 3 and Scratch environments. The results of the measurements prove, in accordance with similar research, that teaching different visual programming languages with algorithmic-oriented approaches develop the students’ algorithmic skills with similar effectiveness (thesis 4).
Leírás
Kulcsszavak
számítógépes gondolkodás, Sprego, Spreadsheet Lego, informatika oktatás, ERM, Error Recognition Model, vizuális programozás, visual programming, Construct 3, táblázatkezelés, spreadsheet management, szövegkezelés, text management
Forrás