A rendezetlenség mennyiségének hatása törési folyamatok statisztikus és dinamikai jellemzőire

Dátum
Szerzők
Kádár, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Doktori munkám során a rendezetlenség törési folyamatokban játszott szerepének mélyebb megértésére végeztem elméleti vizsgálatokat. Vizsgálataimhoz a heterogén anyagok klasszikus szálköteg modelljét használtam, amely jól megragadja a törési folyamat legfontosabb sajátosságait és lehetővé teszi a rendezetlenség mértékének kontrollját a vizsgált anyagban. A modellben az egyes szálak erősségét egy véges tartományon vett hatványfüggvény-eloszlásból mintavételeztem, így a rendezetlenség mennyiségét a hatványfüggvény kitevőjével és az eloszlás felső határával tudtam kontrollálni. A modell keretében arra kerestem a választ, hogy miként változnak a törési folyamat makroszkopikus és mikroszkopikus jellemzői, ha a rendezetlenség mértékét széles tartományon változtatjuk úgy, hogy közben a szálak közötti kölcsönhatás, azaz a terhelés-újraosztódás hatótávolsága rögzített. Vizsgálataim során a statisztikus fizika, a fázisátalakulások és kritikus jelenségek, valamint a komplex rendszerek fizikája megközelítési módszereit és eszköztárát használtam. Számítógépes szimulációkkal és analitikus számolásokkal a gyakorlat számára fontos, a törési jelenségek statisztikus fizikájának legaktuálisabb problémáira igyekeztem megoldásokat találni.
In my PhD research, I conducted theoretical investigations to gain a deeper understanding of the role of disorder in fracture processes. For my investigations, I used the classical fiber bundle model of heterogeneous materials, which captures the key features of the fracture process and allows to control of the degree of the disorder in the investigated material. In the model, I used a power-law distribution for the local strengths of the material, where the degree of the disorder is controlled by varying the power-law exponent and the upper cutoff of the strength of the fibers. My primary objective was to explore how the macroscopic and microscopic characteristics of the fracture process change when the degree of disorder is varied over a broad range. My research is of a purely theoretical nature, based on computer simulations and analytical calculations. In my research, I used the approaches and tools of statistical physics, phase transitions and critical phenomena, and the physics of complex systems.
Leírás
Kulcsszavak
törés, szálköteg modell, rendezetlenség, statisztikus fizika, fracture, disorder
Forrás