Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Természettudományi Kar

Fizikai Tudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Kun Ferenc)

Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács

D57

Doktori programok:

 • Atom- és molekulafizika
  (programvezető: Dr. Vibók Ágnes)
 • Magfizika
  (programvezető: Dr. Fülöp Zsolt)
 • Szilárdtestfizika és anyagtudomány
  (programvezető: Dr. Kökényesi Sándor Jenő)
 • Fizikai módszerek interdiszciplináris alkalmazásokban
  (programvezető: Dr. Kun Ferenc)
 • Részecskefizika
  (programvezető: Dr. Trócsányi Zoltán)

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 157)
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  The effects of spin-orbit coupling on many-body quantum systems
  Kucska, Nóra; Gulácsi, Zsolt; Kucska, Nóra; Fizikai tudományok doktori iskola; Debreceni Egyetem::Természettudományi és Technológiai Kar
  Ebben a disszertációban a sokrészecskés spin-pálya kölcsönhatás (SOI) különböző sokrészecskés kvantumrendszerekre gyakorolt hatását vizsgáltam. Egzakt számításokat végeztem a spin-pálya kölcsönhatás jelenlétében; először vezető szerves polimerek-, majd egy kétdimenziós, erősen korrelált, nem integrálható rendszer esetében. Az eredményt több, a SOI felületekre és interfészekre gyakorolt hatását vizsgáló kísérlettel hasonlítottam össze, és ezekkel speciális mágneses jelenségeket magyarázó elméleteket állítottam fel. In this dissertation, I presented the influence of the many-body spin-orbit coupling on different many-body quantum systems. I performed exact calculations in the presence of SOI, first in the case of organic conducting polymer chains and then in the case of a 2D strongly correlated, non-integrable system. The results were compared to several experiments relating the effects of SOI on surfaces and interfaces, and with them theories explaining peculiar magnetic phenomena were established.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Radiokarbon alapú módszerek alkalmazása természetes- és antropogén szénforrások azonosítására
  Varga, Tamás; Molnár, Mihály; Varga, Tamás; Fizikai tudományok doktori iskola; MTA Atommagkutató Intézet -- Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ
  A radiokarbonnak (14C) a kormeghatározás mellett jelentős szerepe van a környezet- és klímakutatásban egyaránt. Mint természetes nyomjelző, jól alkalmazható fosszilis és modern szervetlen-, valamint szervesanyagok megkülönböztetésére. Mivel a fosszilis anyagokban nincs, addig a modern, légköri szén-dioxiddal szoros kapcsolatban lévő növényi anyagokban jól mérhető radiokarbon tartalom van jelen. Bizonyos esetekben más módszer nem is áll rendelkezésre a két forrás elkülönítésére az izotópanalitikán kívül. Ilyen eset például a fosszilis, vagy modern, biológiai forrásból származó légköri CO2 terhelés elkülönítése (Suess, 1955). A két forrás elkülönítése, nem csak légköri és növényi mintákban lehetséges, de akár ipari úton előállított termékekben, például bio- és fosszilis komponenst is tartalmazó műanyag- és üzemanyag mintákban egyaránt (Oinonen et al., 2010). Emellett a nukleáris ipar 14C kibocsátása is vizsgálható, annak mértéke jól elkülöníthető a természetes háttérszinttől (Zhang et al., 2021). Mivel a növények a fotoszintézis útján megkötik a szenet a légköri CO2-ból, így a növények egyes anyagai, mint például a cellulóz, jól reprezentálják a keletkezési idejükben az adott területre jellemző légköri CO2 14C/12C arányát (Rakowski, 2011; Richardson et al., 2013). Ennek köszönhetően a növényi minták (falevelek, faévgyűrűk) jól alkalmazhatók akár nagy idő-, és térbeli felbontású passzív mintavételezésre, így városi, háttér, vagy atomerőművekhez kötődő jelenkori és retrospektív vizsgálatok lefolytatására. Olyan területeken is alkalmazhatók, ahol a műszeres mintavétel nem, vagy csak nagyon költségesen lenne kivitelezhető. Továbbá olyan, extraterresztriális léptékű vizsgálatokat is lehetővé tesznek, amelyek hétköznapi műszeres mintavétellel nem lehetségesek, így például több ezer éve történt szupernova robbanások lenyomata is vizsgálhatóvá válik a faévgyűrűkben (Miyake et al., 2012).
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Nagy energia- és szögfelbontású elektronspektroszkópiai vizsgálatok fotonok és töltött részecskék atomokkal és molekulákkal való ütközésének megfigyelésére
  Ábrók, Levente; Orbán, Andrea; Ricz, Sándor; Ábrók, Levente; Fizikai tudományok doktori iskola; MTA Atommagkutató Intézet -- Atomi Ütközések Labor
  A doktori értekezésemben ismertetett kutatásom elméleti és kísérleti elektronspektroszkópiai vizsgálatokkal foglalkozik. Az atomok ionizációjának és az azt jellemző szögeloszlásnak a dipól közelítést meghaladó elméleti leírását tartalmazza, valamint elektronok/fotonok által gerjesztett atomok és molekulák (tetrahidrofurán) elektronfolyamatainak kísérleti megfigyelésére irányult. Energia és szög szerint differenciális hatáskeresztmetszeteket mértem és elemeztem az Atommagkutató Intézetben fejlesztett elektronspektrométerrel.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Szuperlokalizált mágneses lázterápia
  Iszály, Zsófia; Nándori, István; Iszály, Zsófia; Fizikai tudományok doktori iskola; DE--Természettudományi és Technológiai Kar -- Fizikai Intézet
  A testhőmérséklet emelése hatékony eszköz lehet a tumorterápiában, mert a tumorsejtek az egészséges sejtekhez képest érzékenyebben reagálnak a hőre. Orvosi alkalmazás szempontjából azonban nagyon fontos, hogy a hőmérsékletet pontosan a megfelelő szintre kell emelni és a megfelelő helyre kell lokalizálni, ugyanis a teljes testre kiterjedő lázterápia a szervezet számára rendkívül megterhelő lehet. A mágneses hipertermia, vagyis lázterápia alapja a lokális hőmérséklet-emelkedés előidézése az emberi szervezetben a testbe injektált szuperparamágneses nanorészecskék segítségével. Ezek a nanorészecskék egy időben változó külső mágneses térbe helyezve azzal kölcsönhatnak, és energiát nyelnek el, amit átadnak a környezetüknek. Az úgynevezett "szuperlokalizáció" során a hőtermelés még fókuszáltabban történik, például rezgő és gradiens statikus mágneses tér kombinációjával, ugyanis kellően nagy statikus tér rögzíti a mágneses nanorészecskéket, így a disszipáció jelentősen csökken, nulla statikus térnél pedig nő. A témában folyó kutatások többsége a rezgő mágneses tér tanulmányozására irányul. A munkám során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy lehetséges-e a forgó és statikus terek kombinációjával a rezgő térhez hasonló (vagy azt meghaladó) szuperlokalizációt elérni úgy, hogy közben a módszer hatékonysága, azaz a hőtermelés is nő. The biomedical applications of magnetic fields and magnetic nanoparticles (MNP) are already relatively widespread nowadays. Among these, the magnetic hyperthermia (fever therapy) is an extremely important field of applications, which is an alternative tumor treatment procedure. The essence of magnetic hyperthermia is the induction of a local temperature rise in the human body by the injection of the superparamagnetic nanoparticles into it. When these nanoparticles are placed in a time-varying external magnetic field, they interact with it and follow the field with relaxation. During the process, they transfer the energy taken from the field to their surrounding environment. Raising the temperature can be efficient in tumor therapy, because tumor cells are more sensitive to the heat than the healthy ones. However, for medical use, it is very important that the temperature has to be raised to exactly the right level and localized to the right place, because full-body fever therapy can be extremely stressful for the body. During the so-called "superlocalization", heat production is even more focused. This can be achieved for example by the combination of an oscillating and a gradient static magnetic field, because at sufficiently large static field, the magnetic nanoparticles are stabilized, so the dissipation decreases significantly, but at zero static field it increases. Most of the research on the subject focuses on the study of the oscillating magnetic field. In the course of my work, I was looking for the answer to the question, whether it is possible to achieve superlocalization similar to (or even better than) the oscillating field, by the combination of rotating and static fields, while the efficiency of the method, i.e. the heat production is also increased.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Anyagok felületének funkcionalizálása ionimplantációval és bevonatolással
  Hajdu, Péter; Biri, Sándor; Kökényesi, Sándor; Fizikai tudományok doktori iskola
  A doktori értekezésemben ismertetett kutatásom szilárd felületek adott cél érdekében történő módosításával, azaz funkcionalizálásával foglalkozik. A fogorvosi gyakorlatban gyakran használt anyagok felületét módosítottam különböző ionok implantálásával és felületükre felvitt nanorészecskék segítségével. A munka háromoldalú együttműködés eredménye, melynek tagjai az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Atommagkutató Intézete, a Debreceni Egyetem Fizikai Intézete, illetve a Debreceni Egyetem Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló Tanszéke. Az elvégzett munka alkalmazott kutatás és interdiszciplináris jellegű: a fizikában kifejlesztett eszközöket és megszerzett tudást a fizika területén túlmutató módon az életminőség közvetlen javítására tervezzük alkalmazni.