Az óvodapedagógus-gyógypedagógus teammunka az óvodai integráció érdekében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az óvodai integrációt, valamint annak egy részét a teammunkát vizsgálja az integrációban dolgozó óvodapedagógusok és gyógypedagógusok körében. A kutatás jelentőségét a sajátos nevelési igényű gyermekek növekvő száma indokolja, ami az óvodai nevelést és az iskolákban folyó oktatást is befolyásolja. A kutatás fontossága abból is adódik, hogy a teammunka témakörében hazai kutatások mindössze alacsony számban jelentek meg. A kutatás célja feltárni a gyógypedagógusok és az óvodapedagógusok véleménye alapján levonható következtetéseket az óvodai integráció feltételeiről és a teammunkával való elégedettségről, valamint feltérképezni azokat a változtatásra szoruló területeket, mely által hatékonyabban valósulhatna meg a pedagógusok közötti együttműködés. A vizsgálat kvantitatív kutatás, ami két huszonöt kérdéses önkitöltős kérdőíven keresztül valósult meg a 2021/2022. nevelési év során, amit online juttattunk el az Oktatási Hivatal intézménykeresőjével feltárt integráló intézmények óvodapedagógusaihoz, illetve gyógypedagógusaihoz, akik sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában dolgoznak. A két kérdőíven belül azonos kérdések is szerepeltek, ami lehetővé tette a két csoport véleményén alapuló eredmények összehasonlítását. A kérdőív adatait SPSS program ANOVA, valamint többdimenziós kereszttábla elemzésével vizsgáltuk. Az eredmények összefüggésben vannak a korábbi eredményekkel, miszerint az óvodapedagógusok nincsenek kellően felkészítve az integráció megvalósítására. A teammunka hatékonyságának növeléséhez több időre és szakemberre lenne szükség. A csoportban változásokat kellene létrehozni a sajátos nevelési igényű gyermek sajátosságainak figyelembevételével, amit ritkán valósítanak meg, melynek okai az anyagi források és a speciális képesítés hiányából adódhat. Összegezve a probléma hátterében az anyagi források, az időtényező és a speciális ismeretek hiányossága állhat, melyek bővítésével javítható a probléma. Javasolt az óvodapedagógusok számára a megfelelő környezet kialakítására való törekvés, a szemléletformálás a többségi gyermekek és szüleik körében. A probléma megoldására szolgálhat a gyógypedagógusok és az óvodapedagógusok számára valós lehetőség biztosítása az egymás munkájába való betekintésre, ami arra nyújtana megoldást, hogy elfogadják egymás tanácsait, iránymutatásait, észrevételeit a hatékonyabb közös munka elérése érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
integráció, teammunka, óvodai nevelés
Forrás