A TASK-3-csatornák mitokondriális expressziójának, valamint a sejtek életképességében és proliferációjában betöltött szerepének vizsgálata melanoma malignum sejttenyészetben

Absztrakt

A TASK-3-csatornák számos sejttípusban jelen vannak, egészséges és daganatos elfajulást mutató sejtekben egyaránt. A csatornafehérje tumorképződést serkentő funkcióját már számos daganattípusban felvetették. Jelen munkánkban immunjelölési módszerekkel vizsgáltuk a TASK-3-csatornafehérje megoszlási mintázatát tenyészetben fenntartott melanoma malignum sejtekben, valamint a daganatos elváltozást nem mutató HaCaT humán keratinocyta sejtvonalban. Az immuncitokémiai kísérletek elvégzése előtt a melanoma sejtek TASK-3-expresszióját mRNS-szinten is igazoltuk. A csatornafehérje sejten belüli megoszlása elsősorban intracelluláris mintázatot mutatott, míg a sejtfelszíni membrán jelölődése nem volt szembetűnő. Kettős jelölés alkalmazásával megállapítottuk, hogy a TASK-3-csatornák és a mitokondriumok jelölődési mintázata mindkét vizsgált sejttípusban nagymértékű átfedést mutat. Ezen eredményt megerősítették a humán bőrből készített szövettani metszeteken végzett immunhisztokémiai kísérleteink, ahol hasonló festődési mintázatot tapasztaltunk a melanocytákban és keratinocytákban egyaránt. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a TASK-3-csatornák a melanoma sejtek mitokondriális membránjában helyezkednek el, és szerepet játszanak a mitokondriális funkcióban. Egyes felvetések szerint a hypoxia iránti tolerancia fokozása révén hozzájárulnak a sejtek életképességének fenntartásához, támogatva a daganatos sejtek életképességét és a tumornövekedést, ennek pontos mechanizmusa azonban nem ismert.
A mitokondriumok által expresszált TASK-3-csatornának a sejtek életképességében betöltött szerepét munkánk során a csatornafehérje expressziójának csökkentése révén vizsgáltuk. A melanoma sejteken shRNS-kazetták alkalmazásával tranziens transzfekciót végeztünk, és TASK-3 géncsendesített sejttenyészeteket hoztunk létre. A csökkent TASK-3-expresszió eredményeképpen a sejteken jellegzetes morfológiai változásokat figyelhettünk meg, csökkent a sejtek DNS-tartalma és metabolikus aktivitása, valamint a mitokondriális funkció is károsodást szenvedett. Ezen változások arra engednek következtetni, hogy a mitokondriumokban expresszált TASK-3-csatornák kulcsfontosságú szerepet játszanak a melanoma sejtek életképességének fenntartásában. További vizsgálatokat igényel annak tisztázása, hogy a csatornafunkció és a sejtek életképessége közötti összefüggés valamilyen módon kiaknázható-e a daganatellenes terápiában.

TASK-3 channels are expressed in several cell types including both healthy and malignantly transformed cells. The role of channel function in tumourigenesis has been proposed in different human cancers. In this work the distribution pattern of TASK-3 channel protein was investigated in cultured melanoma malignum cells and in non-malignant HaCaT keratinocytes using immunochemical methods. Before these experiments, the TASK-3 expression of melanoma cells was confirmed on mRNA level as well. The subcellular localization of the channel protein was found to be mainly intracellular, while the labelling of cell surface membrane was not significant. Double-labelling experiments revealed that the distribution of TASK-3 channels shows strong co-localisation with mitochondria in both investigated cell types. These results were confirmed by immunohistochemical staining of wax-embedded human skin tissue sections, where the same labelling pattern could be observed in melanocytes and keratinocytes as well.
Our findings suggested that TASK-3 channels are present in the mitochondrial membrane of melanoma cells, where they might contribute to mitochondrial function. It has been proposed earlier that they might provide greater hypoxia tolerance for tumour cells, which might contribute to cell survival and tumour growth, but the exact mechanism by which these effects are exerted is still unknown. We investigated the significance of TASK-3 mitochondrial TASK-3 channels in cell viability by interfering with the function of the channel protein. Melanoma cells were transiently transfected with shRNA cassettes, and TASK-3 knockdown cell cultures were generated. The reduced expression of TASK-3 resulted in characteristic changes of the cell morphology, reduction of DNA content, decreased metabolic activity and impaired mitochondrial function. These changes indicate that TASK-3 channels expressed in the mitochondrial membrane may have crucial roles in maintaining the viability of melanoma cells. However, further experiments are needed to clarify whether the inhibition of TASK-3 channel function could be exploited in anti-cancer therapy.

Leírás
Kulcsszavak
TASK-3-csatorna, TASK-3 channel, melanoma sejtvonal, melanoma cell line, mitokondrium, mitochondrion, tumorképződés, tumourigenesis, RNS-interferencia, RNA interference, immuncitokémia, immunocytochemistry
Forrás