A sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak megvalósulása a nevelési-oktatási intézményekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témája a sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak megvalósulása a nevelési-oktatási intézményekben. A témaválasztás különösen nagy aktualitással bír napjainkban hiszen a magyar köznevelés és szakképzés rendszerében egyre kiemeltebb jelentőséggel bír – igazodva az uniós és nemzetközi elvárásokhoz, illetve egyezményekhez - a különböző hátránnyal küzdő gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, integrált, illetve inkluzív nevelésüknek és oktatásuknak a megvalósítása. A dolgozat egy rövid történelmi és nemzetközi kitekintés után kísérletet tesz arra, hogy bemutassa a hazai szabályozó környezet sajátosságait, a sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve tanulók helyzetét és lehetőségeit a magyar nevelési-oktatási rendszerben, részletesen bemutatva az integrált és az elkülönített, speciális oktatási formákat. Fontosnak tartottam a rendszerszemléleti megközelítést is, ezért célom volt, hogy a jogi szabályozás elemeit ne csupán a szűken vett hazai oktatási-nevelési szabályozórendszer keretein belül, hanem az egész hatályos magyar jogrendszerben, sőt ezen felül a nemzetközi jogi szabályozás viszonylatában is elemezzem. Fogalmi tisztázást igényelt az integráció, az inklúzió és a külön nevelés intézményének egymástól való elkülönítése, a köztük lévő különbözőségek felvázolása.Szintén lényeges, hogy a különböző köznevelési és szakképzési intézménytípusokat és azok főbb jellemzőit, statisztikai adatait bemutassam, elkülönítve integrációs és speciális külön nevelést megvalósító tevékenységeiket a sajátos nevelési igényű gyermekek vonatkozásában. A jogok érvényesítésének alapfeltétele az ellátáshoz szükséges – a jogszabályi kritériumoknak megfelelő – személyi és tárgyi erőforrások megléte, az ezekre vonatkozó szabályozásokkal külön fejezet foglalkozik. A dolgozat fő része a többletjogok érvényesítésének jogszabály adta lehetőségeit mutatja be, külön alfejezetekben taglalva ezeket a többletjogokat.A jogok biztosításának garanciális feltételeit, az azok megsértéséhez kapcsolható szankciók megléte adja, a dolgozat utolsó részében ezek ismertetése történt meg.

Leírás
Kulcsszavak
sajátos nevelési igényű, jogszabály, nevelési-oktatási intézmény, többletjog
Forrás