Az EU jog a magyar közigazgatási bíróságokon – túl a szöveghű értelmezésen?

Dátum
Szerzők
Dankó, Gréta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom során Marcin Matczak - Bencze Mátyás - Zdeněk Kühn: EU Law and Central European Judges: Administrative Judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland Ten Years after the Accession című tanulmányából indultam ki. A tanulmány közigazgatási határozatok kvantiatív elemzése alapján arra jutott, hogy a közép- és kelet európai országokban az uniós csatlakozás nyomán elmozdulás történt egy - a jogszabály szövegen túlmutató értelemzés irányában. Azt tűztem ki célul, hogy az ebben foglalt kvantitatív kutatást folytatom kvalitatív irányban. Azt vizsgáltam, hogy a magyar közigazgatási bíróságok az uniós csatlakozás hatására valóban eltértek-e a rájuk egyébként jellemző szöveghű értelmezéstől, vagy csupán a textualizmus uniós jogra való kiterjesztéséről van szó. Továbbá azt kívántam bebizonyítani, hogy a magyar jogalkalmazásban megfigyelhető a textualista jogértelmezéstől valamiféle elmozdulás. Az elemzés során a bírósági határozatoknak a jogértelmezés módszerei alapján három nagy csoportját különítettem el. A „textualista” kategóriába 43 határozatot tudtam besorolni, amely összes vizsgált határozat 54 % -a százalékát teszi ki. A textualizmustól már elmozduló határozatok csoportját 12 BH alkotja, ami az összes bírósági határozat 15 %-a. Végezetül, 23 „érdemi” bírósági határozattal találkoztam, amely a kutatás alapját képző bírósági határozatok 29 %-ának felel meg. Megítélésem szerint a második és különösen a harmadik csoportba sorolt határozatok aránya igen magas, és arra utal, hogy az uniós jogi relevanciájú ügyekben a magyar közigazgatási bíróságok igenis elmozdultak egy mechanikus, szöveghű jogalkalmazástól. Fontos megemlíteni, hogy a kutatásnak két lehetséges további iránya van. Az egyik lehetőség a kutatás időbeli kiterjesztése és további jogterültetek elemzése. Ugyanis elképzelhető, hogy más értelmezési módszerek is felbukkannak. A másik pedig a magyar bíróságok által előterjesztett előzetes döntéshozatali kérelmek értelmezési módszer központú vizsgálata. Ezek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy komplex képet kaphassunk az uniós jog magyar bíróságok általi alkalmazásáról, és a textualizmushoz való viszonyukról.
Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, uniós jog, textualizmus, bírósági határozatok
Forrás