Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban

Absztrakt

Disszertációnkban az olvasási tevékenységet mint kulturális tevékenységet, illetve mint információ- és tudásszerző aktust közelítettük meg. Az olvasást elsősorban a szociológia értelmezési keretében igyekeztünk szűkíteni. Az olvasási szokások vizsgálatát a kultúrafogyasztás művelődésszociológiai aspektusa mellett az iskolai környezetben, illetve neveléstudományi nézetek alapján is determináltuk, így hangsúlyos szerepet kap az olvasásra nevelés kérdése is. Az aktív pedagógusok olvasási szokásainak megismerése több évtizede foglalkoztatja a kutatókat (Tánczos, 1972; Károlyi, 1974; Nagy, 1996; Péterfi, 2011a). A felsőoktatásban tanuló pedagógusjelöltek kulturális magatartásának, olvasási szokásainak felmérése elsősorban az ifjúságkutatásokban és a felsőoktatási hallgatók körében végzett vizsgálatokban kaptak nagyobb figyelmet (Bauer – Szabó, 2005; Pusztai, 2011; Kóródi, 2005; Kóródi – Herczegh, 2006). Kutatásunkban a pedagógusjelölt hallgatókat három fő dimenzió mentén vizsgáljuk. Első kérdéscsoportunk kapcsán megnézzük, hogy milyen egyéni jellemzőket tapasztalhatunk a pedagógusjelöltek olvasáskultúrájában. A kutatás második fő dimenziójában az olvasói életrajzot, azaz az olvasás szocializációs megnyilvánulásait vettük sorra. A vizsgálat harmadik dimenziója segítségével az olvasás és a tanulás kapcsolatát kívántuk megvilágítani. A kvantitatív kutatást 2012 tavaszán végeztük. Az adatgyűjtéshez önkitöltős, 53 kérdésből álló online kérdőívet használtunk Vizsgálatunkat a Partium területén három országban (Magyarország, Románia, Ukrajna), azon belül pedig hat város hét felsőoktatási intézményében végeztük. A vizsgálatot online kérdőív formájában folytattuk. A megkeresettek száma 902 volt, ebből összesen 468 értékelhető kérdőívet töltöttek ki a pedagógusjelöltek. Kvalitatív kutatásunk célja az iskolai könyvtárosok véleményének a feltárása volt. Ennek eszközeként a személyes interjú módszerét választottuk. Összesen 17 értékelhető interjú készült el. Vizsgálatunk három fő dimenziója mentén képet kaphattunk a pedagógusjelöltek olvasási szokásairól, olvasóvá válásuk folyamatáról és a tanuláshoz, illetve a pedagógusattitűdhöz kapcsolódó olvasási jellemzőikről. Klaszteranalízis segítségével próbáltuk megtalálni azokat a törésvonalakat, melyek bizonyos jellegzetes vonásokat mutatnak. Két olvasói típust tudtunk elkülöníteni a statisztikai eljárásnak köszönhetően. A két klasztercsoportot a változók szignifikancia szintje alapján elkötelezett, olvasásra nevelő (N=172), illetve konzumolvasó (N=243) jelzővel illettük. Úgy véljük, hogy az olvasói típusok kialakítása és megismerése jelentős és hasznos információforrásként szolgál a pedagógusjelölteket tanító oktatók számára. Mivel az olvasói magatartás és a tanulási attitűd között szoros kapcsolat van, a felsőoktatási tanulmányok során az elkötelezett és a konzumolvasó típusok lenyomatai megjelennek a kulturális beállítottságban és a pályaértékekben egyaránt.

We have approached reading as a cultural, information and knowledge acquiring activity in our Dissertation. We attempted to narrow down reading within the framework of sociology. Besides the civilization sociology aspect of culture consumption, we have determined researching reading habits in school environment and according to pedagogy views, therefore the topic of teaching reading receives an emphasized role. Understanding reading habits of active educators have interested researchers for many decades. (Tánczos, 1972; Károlyi, 1974; Nagy, 1996; Péterfi, 2011a). Studying cultural behavior and reading habits of pre-service teachers in higher education have received greater attention in studies of youth and higher education attending students. (Bauer–Szabó, 2005; Pusztai, 2011; Kóródi, 2005; Kóródi–Herczegh, 2006). We examine pedagogy students along three major dimensions in our research. Stemming from our first group of our questions, we look at the personal characteristics we can find in the reading culture of the teacher prospects. The second major dimension lists the readers' biography, which is the socialization display of reading. We wished to shed light on the relationship of reading and learning with the help of the third dimension of our study. We have conducted the quantitative research during spring of 2012. We used a 53 question self-fill-in online survey to collect information. Our research was conducted on Partium territory in three countries (Hungary, Romania, the Ukraine) within seven higher education institutions in six cities. The research was continued in online survey format. The number of respondents was 902, out of which 468 was completed by teacher prospects that were evaluable. Our qualitative research aimed to uncover opinions of school librarians. We used personal interviews as a tool for this. Altogether 17 useful interviews were completed. Along the three major dimensions of our study, we have formed a picture of the teacher prospects' reading habits, process of becoming readers, and their reading traits connected to learning and attitude towards pedagogy. We used cluster analysis to attempt to find borderlines that would determine certain traits. We were able to distinguish two different reader types using statistics process. The two cluster groups were denoted with committed, teaching to read (N=172), and consume reader (N=243) according to the significance level of the variables. We believe that the forming and learning of reader types provides important and useful information source for trainers of future teachers. Since there is a tight connection between reader behavior and learning attitudes, during studies in higher education the prints of committed and consume readers appear in cultural disposition and profession values.

Leírás
Kulcsszavak
pedagógusjelöltek, pre-service teachers, felsőoktatás, olvasási szokások, olvasásszociológia, higher education, reading habits, reading sociology
Forrás