Az 1896. évi XXXIII. törvény (I Bp.) kodifikációjának előzményei és alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai

Dátum
2007-11-26T16:54:02Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Korunk kultúrállamainak rendje szerint az állami joggá korlátozott büntető hatalmát rendszerint csak úgy gyakorolhatja, hogy e célra felállított szerveivel, előre meghatározott szabályok szerint állapítja meg a bűncselekmény elkövetését, a bűnösséget és a büntetést. A büntetőeljárás azoknak a cselekményeknek az összessége, amelyekkel a hatóságok és a büntetőjog gyakorlásában cselekvő vagy szenvedő módon érdekelt magánosok az állam ezen jogát megvalósítják. Büntető eljárási jog, pedig az erre a tevékenységre irányadó szabályok rendszere. A büntető eljárási jog (másként alaki büntetőjog) úgy viszonylik az anyagi büntetőjoghoz, mint a tett az akarathoz, eszköze és biztosítéka az anyagi Btk- ban kifejezett akarat megvalósításnak. Jogászi és törvényes szóhasználatunkban bűnvádi perrendtartás a büntető eljárási jognak szinonimája, de szabatosabb értelemben csak azoknak a törvényes rendelkezéseknek összességét jelenti, amelyek a büntető per lefolyását, a vádemeléstőt az ítélethozatalig szabályozzák. A bűnvádi per a büntető eljárásnak az a része, amely büntetendő cselekmény meg, vagy meg nem történtének és jogkövetkezményeinek bírói jogerős megállapítását célozza. Lényeges elemei tehát a tények hiteles rögzítése és az anyagi Btk. rendelkezéseinek alkalmazása. A bűnvádi per jogi természetére elég világot vet, ha azt mint az állam büntető jogának megállapítására irányuló cselekvések sorozatát fogjuk fel, amelyek egymásutánját a közös cél a büntető igénynek megállapítása és megvalósítása határozza meg. Felekről tehát a büntető perben csak átvitt értelemben vagyis inkább rövidség okából lehet szó. Minden büntető igény érvényesítése bűnvádi eljárás útján történik, de az igény tartalma módosíthatja az eljárás természetét.

Leírás
Kulcsszavak
bűnvádi per, perrendtartás
Forrás