Az ember teste

Absztrakt
A testnek a szellemmel, a romlandónak az örökkévalóval való szembeállítása a görög-keresztény filozófiai tradíció régóta ható, közismert koncepciója. Ebből a szembeállításból természetszerűleg következik a test elértéktelenítése – szemben a szellem tündöklésével. Mindez része annak a metafizikai hagyománynak, amely az emberre mindig is úgy tekintett, mint a lelkisége által meghatározott, szellemi lényre, akit a racionalitásra való képesség kiemel a létezők sorából. Ez a metafizikai kitüntetettség egyúttal egy veszélyes ideológiai felfogást is megalapozott, amely az embert óhatatlanul a többi (nem emberi) létező fölé emelte, s a humanizmus konstrukciójából létrehozta az áldozati struktúrát. Ennek az áldozati struktúrának a része a női nem is, mert a patriarchális gondolkodásmód a nőiség eszméjéhez a testnek való kiszolgáltatottságot, valamint az állatias ösztönszerűség és az alantasság attribútumait társította. A test és lélek közötti kérlelhetetlen szembeállítás Szókratész és Platón tanaiban megfogant gondolata megjelent a dogmatikus keresztény filozófiában is, a két szubsztancia között húzódó szakadékot pedig a kartezianizmus mélyítette el. A filozófiai tradíciónkat uraló dualista szemléletmód ily módon a keresztény aszketikus hagyománynak engedelmeskedik, minek eredményeképpen ez a tradíció az embert – Freud kifejezésével élve – eredendően neurotikusként tételezi: egy olyan istenfogalmat, s hozzá olyan erkölcsi rendet konstruál számára, amely a testet bűnös késztetései és vágyai okán elveti. De hiába az elfojtás: a test mégiscsak jelen van, működik, állandóan figyelmeztetve az ember megtagadott vonatkozására. Ez a vonatkozás a filozófiában Nietzsche színrelépéséig csak periférikusan jelentkezett, viszont a művészetekben jelen van kultúránk kezdeteitől. Értekezésemben a test státuszának különféle művészeti ágak – irodalom, képzőművészet, filmművészet – egy-egy alkotásában való megjelenését elemzem. Annak érdekében teszem ezt, hogy a kanonizálódott, a nyugati tradíciót ma is meghatározó filozófiai belátások mögött kitapogathassam a kérdezés nélkül hagyott, neuralgikus pontokat: a testiség problémájával összefüggésben az alacsonyabb-rendűség és az animalitás kérdéseit. A testiség problémájának körbejárása alapozza meg a disszertáció hat részre tagolódó szerkezetét. Az első és az utolsó rész szolgál az esztétikai és filozófiai vizsgálódások keretéül (Első levél; Második levél). A második rész (A filozófus teste) a test filozófiai státuszára kérdez rá, mindenekelőtt Platón és Descartes műveinek elemzésén keresztül. A harmadik rész (A nő teste) a test patriarchális jelentéseivel szemben álló alternatív test-felfogásokat tárgyalja, rendszerint olyan sajátos női tapasztalatok felmutatása révén, mint amilyen a terhesség, a szülés, a gyermekkel fenntartott testies viszony. A negyedik rész (Az ingerelhető test) a patriarchális test-fogalommal szemben megjelenő esendő test fenoménjét járja körül, amely mindenekelőtt a betegség, az elmúlás, az „ingerelhetőség” tapasztalataiból sejlik föl. Disszertációm „filozófiai tétjét” az ötödik rész (Az eleven test) adja. Ebben a részben megkísérelek szakítani a test hagyományos meghatározásaival, melyek a gender-alapú elgondolásokat ugyanúgy gúzsba kötik, ahogyan gúzsba kötötték az oppozíciókban gondolkodó, patriarchális filozófiai tradíciót. A nemi szempontú megkülönböztetés, a megosztás logikája helyett egy neutrális, filozófiai test-fogalmat javaslok, melyhez egyfelől a korábbi értekezések révén jutok el, azaz a test alantasságának, ösztönszerűségének a vizsgálata, s az ebből következő filozófiai belátások révén, másfelől a test, illetve a viszonyban-lét fenoménjének fenomenológiai és felelősségetikai analízise alapján. Husserl, Heidegger, Lévinas és Merleau-Ponty műveinek elemzése mentén érkezek el a testies akárki állításához, melyet a filozófia alanyaként a descartes-i szubjektum-fogalom helyett vezetek be. Ez a létező mindazonáltal nem tekinthető sem neutrális, sem univerzális értelemben „akárkinek”, hiszen mindenekelőtt a konkréttá válás határozza meg. A testies akárki a Másikkal kialakított viszonyban megvalósul: érző és érzékeny teste által elevenné válik. Ezt a filozófiai alanyt a Másikkal való viszony és a testként való artikuláció (a Másik számára való kifejeződés) közvetlenné és élővé: egy jelenlévő, konkrét Valakivé teszi. A Valaki a betegségnek és mulandóságnak kitett hússal rendelkezik, s mint érzékeny, esendő létező kiszolgáltatott másoknak (a Másiknak, a másvilágnak). Értekezésem konklúziója a testi esendőségre vonatkozó belátásokból következik: az ember nem erkölcsi kötelességei révén válik a felelősségetika alanyává, hanem kiszolgáltatottsága révén: az ölés tilalmát magában rejtő testiesség, azaz a hús megnyilvánulása, avagy kinyilatkoztatása által. Confronting the body and the intellect, the perishable with the everlasting has been a long-standing, and well-known concept of the Greek Christian philosophical tradition. This contrast naturally leads to the depreciation of the body—in contrast with the glory of the intellect. All this is part of the metaphysical tradition, which has always regarded man as an intellectual being defined by his soul, standing out due to his ability of rationality. This distinguished position provided the basis of a dangerous ideology which raised man above all other (non human) beings and created a victim structure from Humanism. The female sex is also part of this victim structure, because patriarchal thinking has associated the idea of femininity with subjection to the body, animalistic instinctivity, and vulgarity. The idea of a crucial body—soul opposition had first appeared in Plato’s and Socrates’ teachings and later reappeared in dogmatic Christian philosophy as well; the abyss between the two substances was deepened by Cartesian philosophy. Thus, the duality which governs our philosophical tradition is highly influenced by Christian Ascetism. Our tradition, as a result, assumes man to be, in Freud’s words, inherently neurotic: it provides man with a God and a moral order which reject the body on the grounds of its sinful impulses and desires. The repression is, however, in vain: the body is present, and functioning, constantly reminding man of his disowned aspect. This aspect hardly appeared in philosophy before Nietzsche, but has been present in the arts from the birth of our culture. In my dissertation, I analyze the status of the body appearing in works of different art forms: literature, fine art, and film. I do this in order to find the so far “unquestioned” neuralgic points behind the canonized philosophical ideas, still determining Western thought: the questions of inferiority and animality in context of the body. The problem of the corporality provides the basis of the dissertation which consists of six parts. The first and last parts function as the frame of the aesthetic and philosophical study (First Letter, Second Letter). The second part (The Philosopher’s Body) examines the status of the body in philosophy mainly through the works of Plato and Descartes. The third part (The Female Body) discusses alternative approaches and perceptions of the body, which stand in opposition to the patriarchal concept of the body, mostly through showing specifically female experiences, like pregnancy, childbirth, or the highly bodily relationship of mother and child. The forth part (The Irritable Body) focuses on the phenomenon of the frail body, appearing in contrast with the patriarchal body-notion, and taking shape pre-eminently in the experiences of illness, impermanence, and “irritability.” The cornerstone of my dissertation is the fifth part (The Living Body), in which I attempt to break away from the traditional definitions of the body which tangle the gender based ideas just like they do the opposition-based patriarchal tradition. Instead of a gender-based differentiation and the logic of division, I put forward a neutral, philosophical concept of the body, to which I get, on the one hand, through the previous chapters and the insights they lead to—namely through examining the vulgarity and instincivity of the body—on the other hand, through a phenomenological and ethical analysis of the phenomenon of being related. I get to the concept of corporeal anybody through analyzing the works of Husserl, Heidegger, Lévinas, and Merleau-Ponty, and introduce it as the subject of philosophy, in place of the Cartesian subject. This being, however, can be considered an “anybody” neither in neutral, nor in universal sense, since it is defined mainly by its “specification.” The corporeal anybody comes into life in his/her relation with the Other: s/he becomes living through his/her sentient and sensitive body. This philosophical subject becomes direct and living—a specific, present Somebody— through his/her relation with the Other and his/her self-articulation as a body (self-expression for the Other). A Somebody possesses flesh liable to illnesses and impermanence, and as a sensitive, frail being, s/he is at the mercy of others (the Other and the other world). The conclusion of my dissertation follows from the insights concerning the frailty of the body: man becomes the subject of the ethics of responsibility not through his moral obligations, but through his/her dependence: through his/her corporeality intertwined with the prohibition of murder, in other words, through the manifestations or revelations of the flesh.
Leírás
Kulcsszavak
test-szellem oppozíció, body—soul opposition, áldozati struktúra, alacsonyabbrendűség, animalitás, női test-tapasztalatok, képzőművészet, irodalom, ingerelhető test, eleven test, hús, fenomenológia, Másik, viszonyban-lét, felelősségetika, Platón, Descartes, Sade, Husserl, Heidegger, Lévinas, Merleau-Ponty, victim structure, inferiority, animality, female body-experiences, fine art, literature, irritable body, living body, phenomenology, being related, the Other, ethics, Plato
Forrás