Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában

Dátum
Szerzők
Papp C., Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozat bemutatja a legfontosabb jellemzőit Reinhold Niebuhr társadalometikájának és ismerteti teológiai gondolkodását is. Természetesen a munka nem él azzal az igénnyel, hogy Niebuhr teljes szellemi termését felvázolja. Ennek ellenére a kiterjedtebb leíró részek azzal a szándékkal készültek, hogy magyarul eddig még fel nem dolgozott teológiai-etikai gondolatokat közöljenek. Ezek a gondolatok azért is figyelmet érdemelnek, mert életszerűek, mellőzik a passzív elmélkedést és próbálják megtalálni azokat a gyakorlati felületeket, amelyeken keresztül hatást gyakorolhatnak a társadalomra és az egyéni életre. Szándékunk tehát Niebuhrt úgy ismertetni és megrajzolni, mint a közélet teológusát. Meglátásunk szerint, számos szociáletikai diagnózis számára az alkalmazási tér adott lenne abban a kelet-európai közegben, amelyben az erdélyi ember is próbálja felépíteni mindennapjait. Társadalmunk, betartva az arányokat, rendelkezik olyan jellemzőkkel és szociális szakadékokkal, mint a Niebuhr korabeli amerikai társadalom. A munkabérek alacsony szintje, a burkolt gazdasági elnyomás, a jogtalanul megszerzett gazdasági privilégiumok és ennek nyomán egy oligarchia kialakulása, közös jegyeket mutat a kapitalizmus fénykorának gátlástalan „munkamódszerével”. Fokozza a nehézségeket, hogy Romániában a politikai és gazdasági hatalom összefonódását, a rendszerváltás után sem lehetett hatékonyan megakadályozni. Továbbá nehezíti a dolgozat megoldáskereséseit is az a történelmi-társadalmi valóság, amellyel az erdélyi magyarság naponta szembesül. Ez a valóság pedig jelenünkben is magán hordozza az etnikai megkülönböztetés jegyeit.
The dissertation presents the most important characterictics of Reinhold Niebuhr’s socialethics and describes his theological way of thought. Naturally the work does not live with the need of outlineing Niebuhr’s complete intellectual work. Despite of this, the more broad and descriptive parts were created with the purpose of transmitting theological and ethical thoughts which have never been edited in hungarian. These thoughts deserve recognition, because they are lifelike, they avoid a passive contemplation and try to find those practical surfaces, through which they can have an effect on society and on the life of the individual. Our purpose is therefore to present Nienuhr as the theologist of public life. In our opinion for many social-ethical diagnosis the space for application would be given in those eastern-european atmospheres, in which the transylvanian person tries to biuld his day to day life. Our society, by keeping the proportions, has the same qualities and social intentions as the society in Niebuhr’s lifetime. The low rate of the wages, the implied economical oppression, the unauthorized economical privileges and through this the creation of the oligarchy, show common traits with the golden years of capitalisms unscrupulous workmethod. It increases the hardships, that in Romania the political and economical power is interwined, and this connection was not broken even after the regime change. In addition to this, the goal of the dissertation is made difficult by the historical-social truth, with which the transylvanian hungarians are faced each day. This truth, even in our present carries the traces of ethnical discrimination.
Leírás
Kulcsszavak
etika, ethics, társadalom, Erdély, Niebuhr, society, Transylvania
Forrás