Útban egy más nyelvészet felé

Absztrakt

A hazai nyelvészeti munkák többnyire egy-egy konkrét nyelvi jelenséget mutatnak be, vagy valamilyen speciális nyelvleírási probléma megoldását célozzák. Olyan dolgozatok azonban nem iga-zán készülnek, amelyek a magyar nyelvtudomány mai arculatát kialakító irányzatok elméleti-módszertani hátterével kapcsolatban vetnének fel kérdéseket. Ez a hozzáállás ugyanakkor a nyelvtudomány előrehaladásának könnyen gátja lehet: ha a nyelvészetet manapság jellemző alapelveket szkepszis nélkül, magától értetődő axiómákként kezeljük, tulajdonképpen a nyelvleírás leglényegesebb (ti. konceptuális) problémái maradhatnak rejtve előlünk. Ugyan kisebb részletkérdéseket a klasszikus elméleti-metodológiai keretet alapul véve is tisztázhatunk, de a nyelvi jelenségek esetleges átfogó értelmezési nehézségeinek felismerésére és megoldására, illetve gyökeresen új nyelvészeti gondolatok megfogalmazására ez esetben nincs lehetőségünk. Ilyen megfontolások vezettek, amikor a mai magyar nyelvtudományban domináns irányzatok jellegzetes téziseinek felülvizsgálatába kezdtem. A nyelvészetben szokásosan megkérdőjelezhetetlennek tartott elveket tanulmányozva rá kellett jönnöm, hogy kételkedésem nem volt egészen alaptalan. A jelenleg kanonizált iskolák elméletének és módszertanának hátterében olyan nyelvfilozófiai eredetű nehézségek húzódnak, amelyek — konceptuális jellegükből adódóan — az adott leírási kereten belül maradva nem oldhatók meg, ily módon maguknak a kiinduló elveknek az újragondolását, ezáltal pedig tulajdonképpen egy más alapokon nyugvó nyelvészeti elképzelésnek a kidolgozását teszik szükségessé. Értekezésemben e gondolatmenet állomásait kívántam bemutatni, amikor a dolgozatban elsőként a klasszikus nyelvészet leírási nehézségeit elemeztem, majd a disszertáció későbbi részeiben az így nyert tapasztalatokra támaszkodva egy olyan nyelvészet körvonalazására tettem kísérletet, amely kijelölheti az utat egy az eddigieknél sikeresebb, adekvát nyelvkoncepció felé. Mivel a kanonizált nyelvtudomány elvi-módszertani paradoxonjait úgy igyekeztem feltárni, hogy a problémák következetes elemzésével egyúttal a megoldás dimenzióit is kijelöljem, a diszszertáció utolsó két nagy fejezetében kibontakozó kétszintű modell révén — legalábbis szándékaim szerint — egy alapjaiban újragondolt, koherens nyelvfogalom körvonalazódott. Csoportos és egyéni vonatkozásban egyaránt egy olyan fonotaktikai meghatározottságú, mintaelvű, dinamikus háló holista képe rajzolódott ki, amelyik — társas-kognitív beágyazottságából adódóan — azt kívánja meg, hogy a nyelvészeti kutatások a jövőben ne más tudományoktól elkülönülten, hanem a humánetológiai, az evolúciós és kognitív pszichológiai, illetve a neurobiológiai vizsgálatokkal karöltve folyjanak.

Hungarian works in linguistics usually either present a phenomenon or aim at solving a special problem of linguistic description. However, there are no papers posing questions about the theo-retical-methodological background of schools which influence modern Hungarian linguistics. This approach however may easily become the hindrance to the development of linguistics: if we handle the currently characteristic basic principles of linguistics without scepticism and as self-evident axioms, the most important (i. e. conceptual) problems of linguistics will stay hidden. We can clarify minor issues taking the classical theoretical-methodological framework as the basis, but it does not provide us with the possibility to recognise and solve comprehensive interpretational difficulties or radically formulate new linguistic thought. I was led by similar considerations when I started to review the theses characteristic of the modern Hungarian linguistics. Studying the principles usually considered unquestionable, I had to realise my doubts were not without foundation. In the theoretical and methodological background of currently canonised schools lie difficulties of such language philosophical origin, which — due to their conceptual feature — cannot be solved within the given descriptional frame, it is necessary therefore to rethink the basic principles themselves and to develop an approach based on different tenets. In my dissertation I wish to present the stages of this line of thought. Firstly, I analysed the de-scriptional difficulties of classical linguistics and, secondly, based on experience gained from the above analysis, I make an attempt to outline a linguistic approach, which could mark the path to-wards a more successful, more adequate concept of language. Since I aim to reveal the theoretical-methodological paradoxes of canonised linguistics while also designing the dimensions of solution by a consequent analysis of the issues, through the two-level model elaborated on in the last two chapters of the dissertation — at least to my intentions — I have managed to outline a coherent language concept rethought in its foundations. Both in its social and individual aspect, I outline a holistic concept of a phonotactically determined, dynamic network, which — due to its socially-cognitively embedded nature — requires that future linguistic researches should not be isolated from other sciences, but rather develop jointly with human ethological, evolutionary and cognitive psychological as well as neurobiological studies.

Leírás
Kulcsszavak
elmélet-módszertan, theory-methodology, abszolút–relatív nyelvszemlélet, absolute–relative concept of language, újgrammatizmus, neogrammarian linguistics, nyelvháló, network of language, társas-kognitív beágyazottság, social-cognitive embeddedness
Forrás