Téri képességek mérése és fejlesztése Geogebrával a középiskolában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A PISA bevezette 2000-ben a kereszttantervi kompetenciák fogalmát (olyan kompetenciák, melyek fejlesztése több tárgyhoz is köthető), de Magyarországon ennek feltételei 2008-tól kezdtek realizálódni a gyakorlati nevelési-oktatási folyamatban. A NAT által meghatározott, elsősorban matematikához köthető kiemelt fejlesztési területek egyike a vizuális képesség fejlesztése (térlátás, térbeli viszonyok, észlelési sebesség, mérték-becslés, rész-egész észlelés), mely képesség használata jelen van a reproduktív, konnektív és reflektív klaszterben is. 2006 óta foglalkozunk dinamikus, interaktív matematikai segédanyagok készítésével (matematikához kapcsolódódó minden témakörhöz), illetve a gyakorlatban történő felhasználásaik hatásvizsgálatával (általános iskolában). Számos matematikai szoftver (Cabri, Geometer’s Sketchpad, Cinderella, Euklides, GeoGebra, Derive, Maple, Live Geometry, GEUP stb.) kipróbálását követően a GeoGebra dinamikus geometriai rendszert (DGS) választottuk a fejlesztés eszközéül, mely döntés elsősorban a tanulók, tanárok, és az oktatási intézmények szempontjai által meghatározott kritériumrendszer alapján született meg (multi platform, ingyenes, teljesen hozzáférhető bárki számára, dinamikus fejlődés, rengeteg beépülő modul, makró, programozási lehetőség számos kész segédanyag, GeoGebra Intézetek a világ minden részén, könnyű kezelhetőség stb.). Francia fejlesztők (Mathieau Blossier vezetésével) 2008-ban adtak egy új lehetőséget a GeoGebra számára: térbeli objektumok megjelenítése, és azokkal végezhető műveletek. A GeoGebra fejlődése és a didaktikai megújulások (új kerettantervek, kompetencia alapú matematika oktatás, IKT eszközök használata, térgeometriára szánható nagyobb időkeret) megfelelő alapot nyújtottak ahhoz, hogy minden eddiginél hatékonyabb, IKT eszközök bevonásával történő térszemlélet-fejlesztések valósulhassanak meg a mindennapi nevelő-oktató munka során.


n 2000, the PISA introduced the notion of cross-curricular competence (competences which can be linked to various subjects), but its prerequisites began to be realized in the Hungarian practical education-process from 2008. One of the areas for development primarily linked to mathematics specified by NAT is the development of visual capability (stereopsis, spatial conditions, perceptual speed, degree estimation, part-whole perception), which is present in the reproductive, connective and reflective clusters as well. We are engaged in creating dynamic, interactive mathematical auxiliary material (in every topic in the field of mathematics) and the impact assessment of their practical usage (in elementary schools) since 2006. After testing several mathematical software (Cabri, Geometer’s Sketchpad, Cinderella, Euklides, GeoGebra, Derive, Maple, Live Geometry, GEUP etc.) we chose the GeoGebra dynamic geometrical system (DGS) as the tool for our development; this decision was based on the criteria set primarily by the students, the teachers and the educational institutions (multi-platform, free of charge, universally accessible, dynamic development, a vast array of plug-ins, macro programming possibility, numerous additional educational material, GeoGebra institutions all over the world, user-friendly etc.). French developers (led by Mathieau Blossier) gave a new possibility for GeoGebra in 2008: the visualization of spatial objects and their usage in various operations. The advancement of GeoGebra and the reformation of didactics (new curricula, competence-based mathematical education, use of IKT tools, larger timeframe available for special geometry) provided a suitable base for the realization of IKT tools-involved spatial approach developments with never-before-seen efficiency during the everyday educational process.

Leírás
Kulcsszavak
GeoGebra, téri képességek, spatial abilities
Forrás