Kezességi szerződés az új Ptk-ban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a kezességi szerződés szabályozása az új Ptk-ban. A kezesség a mindennapi és az üzleti életben gyakran alkalmazott szerződési biztosíték, melynek szerepe és jelentősége vitathatatlan. A gazdasági élet fejlődése megkívánja, hogy a biztosítéki szerződések terjeskörűen legyenek szabályozva. Ezt az állítást támasztja alá az, hogy a kezességi szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) a kötelmi jog különös részében, az egyes szerződések között, önálló fejezetben került szabályozásra, míg az 1959-es Ptk. a kezességet a kötelmi jog általános szabályai között, mint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek egyikét tárgyalta.

A római jog óta ismert, a legfontosabb személyi biztosítéknak számító kezesség az új Ptk-ban az eddigiekhez képest részletesebb szabályozást nyert, melyet a dolgozatomban igyekszek átfogóan bemutatni. A kezesi konstrukció alapja, hogy a kezesség egy járulékos kötelem, ami egy főkötelem biztosítékául jön létre, és annak nemteljesítésekor áll be a kezesi felelősség.

A kezességi szerződés az új Ptk-ban a korábbi szabályozásokhoz képest sokkal kiterjedtebb, ezért a kezességet érintő valamennyi rendelkezésre igyekeztem kitérni, kezdve a kezesség fogalmával, melynek nincs egységes meghatározása, nincs egyetlen irányadó fogalma, a jogirodalom ezért igyekszik a kezességi jogviszony tartalmából kiindulni és ebből kialakítani egy meghatározást. A kezesség idegen tartozásért vállalt szubszidiárius helytállási kötelezettség, amelyet járulékosság jellemez és a kötelezett helyett teljesítő kezest főszabály szerint megtérítési igény illet meg a főadóssal szemben.

A kezesség egyik fő jellemzője a járulékosság, így annak teljes körű bemutatásra törekszek, ezen túl a dolgozatomban igyekszek bemutatni a jogosultat terhelő tájékoztatási kötelezettséget, a kezesség formáit, ideértve az 1959-es Ptk-ban szabályozott és az új Ptk-ban kialakított valamennyi típust. Kitérek a kezes teljesítésére, a kezességi jogviszony tartamára, több kezes viszonyára, a kezes szabadulására és a kezesség megszűnésére.
Leírás
Kulcsszavak
kezesség, Ptk
Forrás