Multivariate sexual selection on performance-related traits in scrambling and territorial damselflies

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szexuális szelekció az evolúció egyik erőteljes mozgatórugója, melynek érvényesülése (erős vagy gyenge), iránya (pozitív vagy negatív) és a formája (lineáris vagy nemlineáris) is változhat. Annak ellenére, hogy számos tanulmány született a szexuális szelekció témakӧrében, három szempont kevésbé tanulmányozott maradt. Ezek viszont nagyon fontosak ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük, hogyan hat a szexuális szelekció egy adott faj jellegeire. (1) A legtöbb szexuális szelekciós tanulmány középpontjában egy vagy néhány fenotípusos jelleg áll, de csak néhány tanulmány alkalmaz többváltozós megközelítést. A többváltozós megközelítés azért fontos, hogy megkülӧnbӧztethető legyen az adott jellegre ható közvetlen és közvetett szexuális szelekciót. (2) A legtöbb tanulmány középpontjában morfológiai jellegek (főleg testméretek) állnak, és például az energiatartalékokkal kapcsolatos fiziológiai jellegek, vagy a mozgással kapcsolatos teljesítőképesség figyelmen kívül marad. (3) A legutóbbi vizsgálatok azt sugallják, hogy a szexuális szelekció nemcsak egyes populációk között, hanem egy adott populáción belül és bizonyos időszakok között is változhat. Ha figyelmet fordítunk a szexuális szelekció ilyen tér- és időbeli változására, megtudhatjuk, hogy külӧnbӧző populációknál és külӧnbӧző időszakokban vajon ugyanazok a jellegek részesülnek-e előnyben. Ennek jelentősége abban áll, hogy ezáltal megérthetjük e jellegek evolúciós dinamikáját. Az előbbi szempontok alapos tanulmányozása kisszitakӧtőkön történt, melyek mindinkább közkedvelt modellek az ökológia és az evolúcióbiológia területén. A dolgozatban terepi és laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk, hogy többváltozós képet nyerhessünk a kisszitakӧtők repülési teljesítőképességére, továbbá a teljesítőképességük alapjául szolgáló morfológiai és fiziológiai jellegeikre ható szexuális szelekcióról. Vizsgálatainkat tülekedő versengést (Coenagrion puella) és territoriális viselkedést mutató (Chalcolestes viridis) kisszitakötőkӧn végeztük. Emellett a C. viridis és keleti formája, a C. parvidens taxonómia helyzetének tisztázására részletes morfometriai elemzést és filogenetikai vizsgálatokat is folytattunk.


Sexual selection is a powerful force directing evolution which can vary in strength (strong or weak), direction (positive or negative) and form (linear or nonlinear). Despite the many studies on sexual selection, three aspects remain understudied, yet very relevant to fully understand sexual selection on the traits of a given species. (1) While most of the studies on sexual selection focused on a single or few phenotypic traits, a minority of studies followed a multivariate approach. This is important to disentangle direct selection versus indirect sexual selection on a trait. (2) Most studies focused on morphological traits (mainly body size) and ignored physiological traits, for example related to energy reserves, and locomotor performance. (3) Finally, recent studies suggest that sexual selection may vary both among populations and among time periods within a given population. Paying attention to such spatiotemporal variation in sexual selection will learn whether the same traits are preferred across populations and seasons which is directly relevant to understand the evolutionary dynamics of these traits. To study these aspects in-depth we used damselflies, upcoming model systems in ecology and evolution. In this thesis we combined field and laboratory studies to obtain a multivariate picture of sexual selection on whole-organism performance and the underlying morphological and physiological traits in the scrambling damselfly Coenagrion puella and the territorial damselfly Chalcolestes viridis. In addition, we performed a detailed morphometric analysis and reconstructed phylogenetic trees to resolve the position of C. viridis and its eastern form, C. parvidens.

Leírás
Kulcsszavak
kisszitakötő, damselfly, szexuális szelekció, többváltozós megközelítés, repülési teljesítőképesség, taxonómia, sexual selection, multivariate approach, flight perfromance, taxonomy
Forrás