Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása

Absztrakt
Értekezésemben egy olyan névrendszertani elemzés tapasztalatait igyekszem bemutatni, amely egy mai többnyelvű névállomány és a névhasználók kapcsolatának tanulmányozásával kísérel meg a régiség névkincséből levonható etnikai következtetésekhez újabb szempontokat adni. A dolgozat elsődleges célja a magyar–német kétnyelvű vidékek névrendszerét jellemző rendszerszerű összefüggések felfedése, a vizsgálatok során használt elemzési modell emellett általában a kétnyelvű névállományok viszonyrendszerének a leírásában, illetve régebbi korszakok kevésé jól adatolható névkincsének a népességtörténeti felhasználásában is támpont lehet. In my thesis, I aim at presenting an onomastic analysis which would offer new aspects of ethnic conclusions derived from the ancient toponymicon, through a study of a multilingual stock of names and the contact between the name users. The primary objective of the thesis therefore is the discovery of systematic connections characterising onomatosystems of Hungarian-German bilingual region. I also hope that the analytic model I have applied can lead to more general observations and tendencies, can be of help in describing bilingual toponymi-cons’ relations in general or in the population history analysis of less attested toponymicons from earlier periods.
Leírás
Kulcsszavak
nyelvi érintkezések, language contact, helynévrendszerek, system of toponyms, az Árpád-kor etnikai viszonyai, ethnic relations in the Árpád age
Forrás