A talaj-alapkőzet-talajvíz rend­szer agrogeológiai és környezetföld­tani vizsgá­lata a Bu­gaci-mintaterü­leten

Dátum
2009-08-05T07:29:53Z
Szerzők
Ke­rék, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatás célja: 1. A mintate­rület talaj-alapkőzet-talajvíz rendsze­rének, illetve a rendszer egyes ele­me­inek, azok össze­függése­inek és a bennük le­játszódó folyamatok­nak a megisme­rése és jellemzése. 2. A talajvíz mélységének és össze­tételének megállapítása, le­he­tőség sze­rint a változások nyomon kö­ve­tése. 3. A lassan és gyorsan oldódó karbonátok mennyiségi és minőségi vizsgálata üle­dék­típusonként és a mélység függvényében, össze­függések ke­re­sése a rendszer más ele­me­ivel (talajvíz). 4. Az agyagossági fok és a homok/ agyag arány használhatóságának vizsgálata az áteresztõképesség jellemzésére, esetleg a szivárgási ténye­ző (k ténye­ző) kiváltására. 5. Az ökogeológia általános feladatainak megfogalmazása és spe­ciális alkalmazásának be­mutatása a mintate­rüle­ten. 6. Agrogeológiai és környe­zetföldtani térképek szerkesztése és se­gítségük­kel a te­rület hasznosíthatóságának és érzékenységének értéke­lése. és érzékenységének értéke­lése
Leírás
Kulcsszavak
talaj, alapkőzet, talajvíz
Forrás