A magyarországi zöldség- és gyümölcsfeldolgozás versenyképességének területi vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az értekezésben átfogó képet adtam a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás alágazatnak Magyarország gazdasági életében betöltött szerepéről országos és területi vonatkozásban egyaránt. Összegeztem a szakirodalom által ajánlott ágazati versenyképességi vizsgálati módszereket, eljárásokat, és kiválasztottam közülük azokat, amelyek alkalmasak a területi szempontok figyelembe vételére is. Az OCRA módszer és a vezetői számvitel eszközrendszerének felhasználásával egy mutató-rendszert állítottam fel, amelynek segítségével 2008-tól 2015-ig évenként meghatároztam a magyarországi megyék és Budapest rangsorait az OCRA mutató, a vagyoni és pénzügyi helyzet, a jövedelmezőség, a hatékonyság és ezáltal a versenyképesség szempontjából az SBS adatbázisból kinyerhető mérleg és eredmény-kimutatásokból származó adatok felhasználásával. Azonban az OCRA versenyképességi mutató (HTK) jelentős ingadozását tapasztaltam a vizsgált 2008 és 2015 közötti években, valamennyi területi egység vonatkozásában. Ezzel párhuzamosan a megyék rangsora is évről-évre jelentősen átalakult. A vezetői számvitel eszközrendszerébe tartozó mutatók többsége esetében hasonlóan hektikus változásokat lehetett tapasztalni mind a mutatók területi egységenként kiszámított értéke, mind a megyék mutatók szerinti rangsora tekintetében. Ezért idősor-elemzéssel sem az OCRA mutató, sem a vezetői számvitel általam használt mutatói esetében nem állapíthattam meg trendszerű folyamatokat az alágazat vállalkozásai versenyképességének alakulásában. A probléma enyhítésére a 2008-2015. évek alapadatait összegezve a vizsgált évek átlagaként, területi egységenként kiszámított mutatókat az alágazat legjobbjával vetettem össze. Ezt követően az OCRA versenyképességi mutató mellett a vagyoni és pénzügyi helyzet, a jövedelmezőség és a hatékonyság vizsgálatára alkalmazott 4-4 mutatóból átlagszámítással 4 mutatócsoportot képeztem. Az így kapott eredmények megcáfolták hipotézisem, és alátámasztották a szakirodalom azon állítását, amely szerint nem feltétlenül a legnagyobb árbevételű vállalkozások, ill. területi egységek (Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megye) a leginkább versenyképesek, jövedelmezők és hatékonyak, a legstabilabb vagyoni és pénzügyi helyzetűek. Az általam felállított és alkalmazott mutató-rendszer számos információval szolgál a vizsgált területeken, amely információkat rendszerbe foglalja, és jól szemlélteti. A mutató-rendszer alapján felállított sorrend jól használható a megyék és Budapest gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás alágazatba tartozó vállalkozásainak vagyoni és pénzügyi helyzetére, jövedelmezőségére, hatékonyságára, és versenyképességére vonatkozóan. Mindezek tükrében a szakirodalommal egyetértve kijelenthetem, hogy a gazdasági szervezetek működését pénzügyi eredményesség/jövedelmezőség/hatékonyság és ezáltal versenyképesség szempontjából leképező mérleg és eredmény-kimutatások alkalmas adatforrásai a versenyképességi számításoknak. Az SBS adatbázis pedig kiválóan használható a versenyképességi számítások alapadatai forrásaként ágazati és területi szempontból egyaránt.


In the dissertation, I presented the role of the fruit and vegetable processing and preservation subsection in the economic life of Hungary, and in this context I also described the national and regional aspects of the sector. I summarized the sectoral competitiveness testing methods and procedures recommended by the scientific literature and selected those that are suitable for taking account of territorial considerations. Using the OCRA method and the management accounting system I have set up an indicator system by which I determined the annual ranking of Hungarian counties and Budapest from 2008 to 2015 in terms of the OCRA indicator, the asset and financial position, profitability, efficiency and so competitiveness by using the data coming from the balance sheet and profit and loss accounts available in the SBS database. However, I experienced a significant fluctuation of the OCRA Competitiveness Index (HTK) in the years 2008 to 2015 for all territorial units. At the same time, the ranking of counties changed significantly year after year. In the case of most of the indicators included in the management accounting system, similarly hectic changes were seen both in the value of indicators calculated per territorial unit and in the ranking of counties by indicators. Therefore, with the help of time series analysis I could not detect trends in how the competitiveness of the enterprises in the subsection changed neither in case of the OCRA indicator nor in case of the indicators used by the management accountancy. To mitigate the problem, summarizing the basic data for the years 2008-2015 as the average of the years under review, I compared the indicators computed per territorial unit to the best of the subsection. Subsequently, in addition to the OCRA Competitiveness Index, I created 4 sets of indicators from the indicators used to evaluate the asset and financial situation as well as profitability and efficiency. I used average calculation for the identification of the indicator groups. The results thus obtained refuted my hypothesis and also supported the assertion in the scientific literature that the largest revenue-generating enterprises and territorial units (Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun and Hajdú-Bihar counties) are not necessarily the most competitive, profitable and efficient and they have not necessarily the most stable assets and finances. The system of indicators I have set up and applied provides a number of useful information in the examined areas, which incorporates information into a system and illustrates them well. The ranking based on the indicator system can be used well to determine the asset and financial standing, profitability, efficiency and competitiveness of enterprises being in the fruit and vegetable processing and preservation subsection of the counties and Budapest. In the light of all of this, in agreement with the scientific literature I can state that the balance sheet and profit statements demonstrating the operation of economic organisations from the perspective of financial effectiveness/ profitability / efficiency and thus competitiveness are suitable data sources for competitiveness calculations and the SBS database is well suited for obtaining basic data for competitiveness calculations not only from a sectoral but also from a territorial point of view.

Leírás
Kulcsszavak
élelmiszeripar, food industry, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, versenyképesség, OCRA, számvitel, vegetable and fruit processing, competitiveness, accounting
Forrás