Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája

Absztrakt
Martin Heidegger filozófiáját speciális nézőpontból vizsgálom írásomban. Kiindulópontom az a heideggeri gondolat, hogy a szorongás, halál felé való lét és a lelkiismeret tapasztalása során tulajdonképpenivé váló ember szükségképpen elidegenedik társaitól. Ennek ellenére a Lét és időben a gondolat némiképpen ellentétesen folytatódik azzal, hogy a tulajdonképpenivé váló ember mások lelkiismeretévé válhat. Dolgozatomban azt a szituációt próbálom felmutatni, melyben az előbb említett lehetőség előfordul és az autentikus ember mások lelkiismeretévé válik. Ehhez a felmutatáshoz szorosan kapcsolódnak kérdéseim, vagyis, hogy szükséges-e, hogy az ember többiekről való leválása után visszaforduljon hozzájuk; és hogy valójában mi a mások felé fordulás eredménye. Véleményem szerint előbbi kérdések megválaszolhatók a korai Heidegger-írások segítségével. Feltételezésem az, hogy helyesen etikát keresni a továbbiakban is a korai Heideggernél, ha az általános alkalmazhatóság kritériuma a tulajdonképpeni személy viselkedésére, gondozására érvényes. Olyan etikára gondolhatunk, mely a személyekre, a más emberekre és a környező világra is irányul; aminek egyetemessége a társadalom igényeire fogékony, ami nem a nem-tulajdonképpeni személy szokásain alapszik; valamint ami az egész etikai tradíciót megkérdőjelezi. Ha így értjük az etikát, nem csak mint az emberi lét egyik aspektusát ismerhetjük fel benne, hanem a léttel fellelt kapcsolata után tudományként is megjelenik. Az etika analízise a Lét és időben azért fontos, mert a különböző nézetekkel, rendszereknek a heideggeri nézetekkel való szembesítése valójában arra a kérdésre válaszol, hogy „Mi teszi a tulajdonképpeni embert mások lelkiismeretévé?”. Nézeteimet első látásra ellentétes álláspontok mentén fejtem ki. Az ellentmondások a következők: a fenomenológiai-hermeneutikai filozófia, ami értelmes és leír, összeütközésben van az etika előíró karakterével; a filozófia hármas logika-fizika-etika diszciplínákba sorolásával nem fedhető le sem a XX. századi, sem az azt megelőző filozófiák, végül pedig a heideggeri fundamentál ontológia ami a többi tudomány megalapozására törekszik, élő etikai részt tartalmaz (a metontológia talaján). Előbbiekre vonatkozó megállapításaim a következők: a heideggeri diszciplínáris elutasítás alapja a filozófia felosztásának mint ténynek köszönhető, ami a filozófiatörténetben folyamatosan öröklődik, s ami a tudomány vitalitásának elvesztéséhez vezetett. Ennek ellenére az a véleményem, hogy ez nem jelenti, hogy ne beszélhetnénk olyan, a filozófia részeként értett etikáról, ami igényeket támaszt az emberekkel szemben. A fenomenológiai-hermeneutika leíró értelmező filozófia, filozofálás visszautasítja a normatív, értékelő állításokat, melyek az ember szabadságába ütköznek. Ugyanakkor a formale Anzeige önmagát „ébresztő”, saját magára felszólító karakteréről mint a filozófia részéről nem lehet itt megfeledkezni. Az önmagát „ébresztő”, önmagát értelmező aspektus nagy segítség akkor, ha az emberek szeretnének megérteni egy szituációt, melyben az autentikus és a nem-autentikus emberek is szerepelnek. Végül a harmadik, ontikus-ontologikus tudományra (s részeként az etikára) vonatkozó megállapítás az, hogy az etika léttel való kapcsolata a metontológiával megjelenik Heideggernél. A külső etikai rendszerek problematikája az, hogy a kanti „törvényszék” képzetén alapulva nem adnak lehetőséget az individuális, szabad döntéseknek. Előbbi szembenálló nézetek ütköztetése a heideggeri gondolatokkal végül ahhoz a belátáshoz vezet, hogy az etikai viselkedés alapja a létéhez kapcsolódó emberben nyugszik. Először azokra az okokra fordítok figyelmet, melyek Heideggert az etikai diszciplína elutasításához vezetik. Ezt követően a tulajdonképpeni, nem-tulajdonképpeni létmódok megvalósulását említem a szorongás, a halál-felé-való-lét és a lelkiismeret fenoménjein keresztül, s hogy miért nehéz az embernek a többiekhez való visszafordulás a róluk való leválás után. A következő fejezetben arra keresem a választ, hogy van-e arra lehetőség, hogy a „nagy mű”-ben megjelenő mások felé fordulást továbbgondoljuk. Írásom utolsó részében a leibnizi logika előadásainak anyagával foglalkozom, melyben Heidegger maga kijelölte az etika helyét filozófiájában. Előbbiek összefoglalása szerint Heidegger korai filozófiájában az etika alapjait keresni nem hiú vállalkozás. Az etika alapja az emberekben magukban van. Ez az etika akkor válhat valóra, ha az emberek a változás mellett döntenek. Mivel ez a lehetőség mindig fennáll, nem is kerülhető el. I analyse the early philosophy of Martin Heidegger from a special viewpoint in my writing. The starting point of the survey is a Heideggerian idea according to which when people become authentic through the life experiences of anxiety, being-towards-death and conscience, they necessarily alienate from other people. Nevertheless, the idea in Being and Time continues with that the person who has already become authentic can become the conscience of others. In my writing I try to highlight the situation in which the former possibility occurs and the authentic person becomes the conscience of other people. To this project other questions of mine are strongly connected, namely, whether it is necessary to turn towards others after separating from them; and what the final result of turning towards others is. I think the previous questions can be answered with the help of the early Heideggerian texts. I propose the claim of ethics to be right within the early Heideggerian era, if the criterion of general applicability related to the individual authentic person, its behaviour, and care is valid. We can think of such ethics that focuses on the individuals, the other people, and the surrounding world as well; whose universality is responsive towards the requests of society, is not based on the habits of inauthentic people; and furthermore that questions the whole ethical tradition. All the previously mentioned can be true if the possibility of becoming authentic is universal, because then the ethical characteristics of the authentic person can be applicable to everyone in general. If ethics is understood this way, it can be talked about not just as an aspect of human existence but after finding its connection with being as a science as well. Analysing ethics is important in Being and Time because when opposing different ideas and systems with Heideggerian views we can receive answers to the question: “What makes the authentic person become the conscience of others?”. I express my viewpoint through at first sight opposing opinions. The oppositions are: phenomenological-hermeneutical philosophising, that interprets and describes, confronts with the prescriptive character of ethics; the physics-logic-ethics triple division of philosophy did not cover the XXth century philosophical activity, neither the previous eras’; and finally, the Heideggerian fundamental ontology, that tries to ground sciences in general, has a live ethical part (on the ground of metontology). My suggestions connected to the previous oppositions are as follows: the ground of Heideggerian discipline denial is due to the fact that with the division of philosophy and its continuous inheritance, the vitality of philosophising was lost. In my opinion though, this does not mean that we cannot speak about an ethics as part of the philosophical survey that has demands towards people. On the other hand, the describing-interpretative method of phenomenological-hermeneutical philosophy or philosophising declines the prescriptive, normative, evaluating theses that are thought to limit human freedom. At the same time I believe the self-raising, self-awakening aspect of formal implication (formale Anzeige) that is a characteristics of philosophy cannot be overlooked here. This self-raising, self-interpreting aspect is a great help for people who would like to understand a situation that contains authentic people who take care of themselves and their peers, too. Finally the third, view of ontic-ontological problem is solved when joining with being. It happens in defining the question of metontology. The outer ethical systems’ problem is that, their traditional, vulgar-conscience-interpretation-based opposition that is grounded on the Kantian ‘court of justice’ idea, does not give room for individual, free decisions. The above mentioned opposing points’ comparison with the Heideggerian ideas leads us to understand an ethical behaviour lying deep within humans and being itself. At the beginning I pay attention to the reasons why Heidegger rejected the discipline of ethics as part of philosophy. In what follows I write about the authentical, inauthentical ways of existence through the experience of anxiety, being-towards-death and conscience and about why it is difficult to turn back to the other people after separating from them. In the following chapter I search for the answer whether there is any chance to think further the possibility of turning towards others, that was gained from the ‘magnum opus’. In the last part of my writing I deal with the Logic (Leibniz) lecture course, where Heidegger himself found and appointed ethics within his philosophy. To sum the previously mentioned up, I believe in the early writings of Heidegger the basis of ethics can be searched for. The ground of ethics lays within people. This ethics can become reality when humans decide on a change. As a possibility it is always there, so cannot be avoided.
Leírás
Kulcsszavak
etika, korai Heidegger, tulajdonképpeniség, lelkiismeret, bűn, fenomenológiai redukció, konstrukció, destrukció, metontológia, Ethics, early Heidegger, authenticity, conscience, guilt, phenomenological reduction, construction, destruction, metontology
Forrás