Marketing és menedzsment módszerek a kosárlabda sportágban az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi régióban

Dátum
Szerzők
Váczi, Péter Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
ÖSSZEFOGLALÁS A dolgozatom során négy kutatási területre fókuszáltam, melynek összefoglalását is a 4 terület kapcsán ismertetem. Elemeztem az NBA franchise rendszerét és megvizsgáltam annak adaptációs lehetőségét a hazai kosárlabda klubok területén. A hazai kosárlabda működési modellbe az alábbi következő jó gyakorlatokat lehetne/kellene átültetni az NBA gyakorlatai közül, mely javíthatná a hazai klubok versenyképességét és jövedelemteremtő szerepét. Ezeket az alábbiakban foglalhatjuk össze: • Merchandising termékek forgalmazása a kosár klubok részéről a szurkolók felé; • Saját shopok nyitása a sportcsarnokokon belül; • Éttermek kialakítása és üzemeltetése a sportcsarnokokon belül. Legyen több órás családi program a kosárlabda mérkőzésre járás; • Az innovációs lehetőségek jobb kihasználása (internetes jegyvásárlás, Qr kódos beléptetés, streames meccsnézés kínálata pay/per view rendszerben); • Színesebb program összeállítása a mérkőzések alatt. A show elemek jobb felhasználás által a mérkőzések szüneteiben; • A saját játékosaik brandjének a kialakítása a klubok által • Standardizált minőségrendszer kialakítása. A hazai kosárlabda klubok kérdőíves vizsgálata (n=53) a gazdálkodás- menedzsment- marketing területén és a TAO megítéléséről, annak felhasználásáról Összegzésként megállapítható, hogy a csapatok döntő többségének markáns segítség volt a TAO-s rendszer ahhoz, hogy a céljaikat, beruházásaikat megvalósítsák, mely leginkább az utánpótlás fejlesztésben és a beruházásban éreztette hatását. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a TAO támogatások elindításával a klasszikus szponzorációs bevételek drasztikusan csökkentek. A kérdőívet visszaküldő csapatok közül 23 csapat nem alkalmaz külön státuszú gazdasági szakembert az egyesületében. Még magasabb a száma (40 csapat), azoknak a csapatoknak, akik nem alkalmaznak sport menedzsment vagy sportmarketing végzettségű szakembert. A legmagasabb osztályban játszó csapatok sportklubjai között nagyobb százalékos arányban találjuk azokat az egyesületeket, akik 11-50 fő között foglalkoztatnak humánerőforrást. Ez az érték szignifikánsan magasabb, mint a másik két osztályban játszó csapat esetében. Az NB1 A-s csapatok döntő többsége alkalmaz gazdasági szakembert, mely a válaszadók 66,6% nyilatkozta ezt. Az NB1 B bajnoki osztályban játszó csapatok esetében ez csupán 57,7%-uk esetében volt tapasztalható, míg a NB2-es csapatoknál a válaszadók 50%-a nyilatkozta ezt, mely szignifikánsan alacsonyabb érték. (Chi négyzet próba=13,411, p=0,034) A regionális kutatás összegzéseként elmondhatjuk, hogy az egyesületek válaszaiban-regionalitásban nem tudtunk szignifikáns különbségeket kimutatni, az adatok csupán tendenciájukban voltak eltérőek. A mélyinterjú alapján azt az összegző megállapítást tehetjük, hogy az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi régiókban működő kosárlabda csapatok nem tudnak nagy multinacionális cégeket bevonzani a szponzorok közé. A meglévő szponzoraik döntő többsége nem üzleti befektetésnek tekinti a szponzorálást, hanem inkább érzelmi kötődésből (a sportághoz, a sportolókhoz fűződő pozitív attitűd) szponzorálja a csapatot. A leendő sportszakemberek (n=257) kérdőíves vizsgálata a sportmarketing és menedzsment feladatok szükségességének megítéléséről a munkaerőpiacon. A leendő sportszakemberek tájékozottak az alapvető szakmai képességek és kompetenciák területén (marketingmunka, menedzsment feladatok, eseményszervezés, stb.) ami a leendő munkájuk során felhasználásra kerül, ám ennek szükségességét eltérő módon ítélik meg. A leendő sportszervezők úgy vélték, hogy a sportesemények szervezése lesz az a feladat, melyet leggyakrabban fognak végezni. 38,1% (98 fő) teljes mértékben egyetért azzal, hogy ezt alkalmazza majd a leggyakrabban. A nők inkább fontosabbnak vélik a menedzsment munkát és a sportesemények szervezését a későbbi munkájuk során a férfiakkal szemben.   Az EKF-Eger Hész márkaalkotók vizsgálata (n=910) kérdőíves kutatással Az eredmények alapján bizonyított, hogy az EKF-Eger Hész kialakuló márkát mondhat magáénak. A csapat ugyan rendelkezik önálló, elkülöníthető, beazonosítható márkaelemekkel, azonban a márkázottsága az összes márkaalkotót tekintve átlagosan közepesnek-jónak mondható. A csapatnál az ismertségen javítani kell a vonzás növelésén és az egyediség erősítésén keresztül. A honlap fejlesztés és a merchandising jó marketingkommunikációs eszköz lehet erre. A márka erejével növeli a szurkolói bázist a szurkolók lojalitását és a sporteseményekre visszatérő vendégek számát. Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy potenciális lehetőség van a hazai kosárlabda népszerűsítésének, szurkolói bázisának növelésére, melyhez a márkázás és a termékfejlesztés, valamint a hatékony marketingkommunikációs munka elengedhetetlen. A brandépítés a hazai kosárlabda sportban szükséges ahhoz, hogy az amerikai franchise rendszert sikeresen adaptálni lehessen. A márkafejlesztés az adaptációnak szükséges, de nem elégséges feltétele. A sportszakemberek, sportszervezők, sportközgazdászok képzési kínálatában a munkaerő piaci elvárások érvényesítése nélkülözhetetlen. A leendő sportszakemberek ismereteinek és kompetenciáinak fejlesztésében a sportmarketing és sportmenedzsment ismeretek hangsúlyozottan kell, hogy megjelenjenek, hiszen ezeket az ismereteket ők is fontosnak ítélték a későbbi munkájuk során. A kosárlabda klubok akkor tudnak javítani a realizált üzleti eredményeiken, ha sportmarketing és menedzsment területére szakosodott munkaerőt alkalmaznak a márka kialakítására és brandépítés folyamatára, mely a sikerességük kulcsa lehet. A franchise elemei közül a sztenderdek hazai adaptációja a kosárlabda területén a minőséget, a minőségi aspektusokat erősítené, illetve a kiszámíthatóság és biztonság révén a szponzori bevételeket növelhetné a hazai kosárlabda piacon. A franchise adaptációjához, annak sikerességéhez a klubok ismertségének növelése, a brandépítés nélkülözhetetlen. SUMMARY During my thesis, I focused on four research areas, which I also summarize through the 4 areas. I analysed the NBA franchise system and examined its adaptation potential in the domestic basketball clubs. In the domestic basketball operating model, the following good practices could be / should be transposed from NBA practices, which could improve the competitiveness and income generating role of domestic clubs. These can be summarized as follows: • Distribution of merchandising products from basketball clubs to fans, • Opening of own shops within the sports halls • Establishment and operation of restaurants within the sports halls. Make a multi-hour family program to go basketball matches • Better use of innovation opportunities (online ticket purchase, Qr code access, stream match watching offer in pay/per view system) • Set up a colourful program during the matches. By the better utilization of show elements during breaks • Creating a brand of their own players by clubs • Develop a standardized quality system. • For the adaptation, the brand building of domestic basketball teams and the increasing of reputations are essential. Questionnaire analysis of domestic basketball clubs (n = 53) in the field of management-marketing and assessment of the TAO, and its use In conclusion, it can be concluded that the TAO system was a major help to the vast majority of the teams in order to achieve their goals and investments, most of which was felt in the development of new generation and investment. At the same time it can be stated that with the launch of TAO subsidies, the classic sponsorship revenues decreased drastically. Of the teams returning the questionnaire, 23 teams do not employ a special economic practitioner in their association. An even higher number (40 teams) of the teams, which do not employ a professional with sports management or sports marketing qualification. Among the sports clubs in the highest class, there is a higher percentage of associations employing between 11 and 50 people of human resources. This value is significantly higher than for the teams in the other two classes. The overwhelming majority of NB1 A teams use an economist, which means 66.6% of respondents. For teams playing in the NB1 B championship class it was only 57.7%, while in case of NB2 teams, 50% of the respondents said this, which is a significantly lower value. (Chi square test = 13.411, p = 0.034) As a summary of the regional research, we can say that in the answers-regionality of the associations there was no significant difference, the data differed only in their tendency. Based on the in-depth interview, we can conclude that the basketball teams in the North Great Plain and the North Hungarian regions cannot involve large multinational companies in the sponsorship. The vast majority of their existing sponsors do not consider sponsorship as a business investment, but rather sponsor the team because of emotional attachments (positive attitude to the sports, athletes). Questionnaire analysis of prospective sports practitioners (n = 257) to assess the need for sport marketing and management tasks in the labour market. Prospective sports practitioners are aware of basic professional skills and competences (marketing work, management tasks, event organization, etc.) that is used in their future work, but the need is differently judged. Prospective sports organizers believed that organizing sporting events would be the task they would most often do. 38.1% (98 people) fully agree that they will use this most often. Women find the management work and organizing sporting events more important in their later work than men. Examination of the EKF-EGER HÉSZ brand creators (n = 910) with questionnaire research Based on the results, it is proved that EKF-Eger Hész owns an evolving brand. The team itself has own, distinct, identifiable brand elements, but its branding is considered moderate-good considering all brand creators. The team's reputation must be improved through increasing attractiveness and enhancing individuality. Website development and merchandising can be good marketing communication tools for this. With the power of the brand, it increases the fan base, the loyalty of the fans and the number of guests returning to sports events. The results draw attention to the potential opportunity for making domestic basketball more popular and increasing its fan base, to which branding and product development, as well as efficient marketing communication work are essential. Brand building is required in domestic basketball sports to successfully adapt the US franchise system. Brand development is a necessary but not a sufficient condition for adaptation. In the training of sports practitioners, sports organizers and sports economists the enforcement of labour market expectations is indispensable. In the development of the knowledge and competences of prospective sports practitioners, sport marketing and sport management skills must be emphasized, as these knowledge was considered to be important in their later work. Basketball clubs can improve their realized business results by employing a specialized workforce in sports marketing and management for brand design and brand building, which can be the key to their success. Among the franchise elements, the domestic adaptation of the standards in the field of basketball would enhance quality, quality aspects and, through predictability and security, boost sponsorship revenues in the domestic basketball market. For the adaptation of the franchise, for its success, the increase of the visibility of clubs, and brand building is indispensable.
Leírás
Kulcsszavak
marketing, menedzsment, kosárlabda, TAO rendszer, jó gyakorlat, regionális marketing, basketball, TAO system
Forrás